Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Projekt edukacyjny


Regulamin realizacji projektu edukacyjnego
w Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie


§ 1.

1.Uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Projekty uczniowskie realizowane są w drugiej klasie, a w szczególnych przypadkach ich realizacja może zostać przeprowadzona, dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej (w wyjątkowych przypadkach w klasie pierwszej).

4. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.

5. W przypadku, o którym mowa w punkcie 4., uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.

§ 2.

Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna projektu.

§ 3.

Gimnazjum zapewnia warunki realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

§ 4.

1. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach i zasadach realizacji projektu edukacyjnego oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem (w roku szkolnym 2010/2011 do 30 listopada 2010 roku).

2. Rodzicom przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie II (we wrześniu).

3. Informację o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać od Dyrektora szkoły, w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły.

§ 5.

Liczba nauczycieli, którzy będą potrzebni do sprawowania opieki nad projektami uczniowskimi, zależy od liczby uczniów, którzy w danym roku będą realizować projekty oraz liczby zespołów, które poszczególni nauczyciele obejmą swoją opieką.

§ 6.

1. Projekt edukacyjny realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela obejmuje następujące działania:

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego przez zespół uczniów przy współpracy z nauczycielem;

b) określenie celów projektu edukacyjnego, ustalenie przez nauczyciela prowadzącego projekt z uczniami rozwiązywanego problemu, zaplanowanie etapów i czasu jego realizacji;

c) wykonanie zaplanowanych działań;

d) monitorowanie realizacji projektów przez uczniów przez nauczyciela prowadzącego projekt;

e) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego (np. na forum klasy, szkoły, na szkolnej stronie internetowej, na zebraniu z rodzicami).

§ 7.

1. Informację o stopniu zaangażowania uczniów w prace projektowe przekazuje wychowawcy klasy opiekun projektu w formie pisemnej (osiągnięte cele, mocne i słabe strony, wskazanie popełnionych błędów i sposobach ich wyeliminowania) najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną w klasie drugiej i śródroczną w trzeciej lub roczną w klasie pierwszej, w przypadku ucznia, który zrealizował projekt edukacyjny w klasie pierwszej.

2. W przypadku, gdy opiekunem projektu edukacyjnego jest wychowawca klasy, informacja pisemna o stopniu zaangażowania ucznia w prace projektowe jest bezprzedmiotowa.

3. Wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków w pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy uczeń w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego.

4. Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ustalenie przez wychowawcę oceny zachowania zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania § 54 ust 2. Uczeń może uzyskać punkty zgodnie z poniższymi kryteriami:

16 - 20 punktów do oceny z zachowania otrzymuje uczeń który wnosi znaczący wkład w realizację projektu edukacyjnego, zgłasza propozycje dotyczące działań w projekcie, przestrzega ustalonych terminów, wywiązuje się z powierzonych zadań jest zaangażowany.
11 - 15 punktów uzyskuje uczeń aktywnie i terminowo realizujący zadania wynikające z pracy w projekcie edukacyjnym , zdarzają mu się potknięcia, ale jego postawa nie ma złego wpływu na pracę grupy.
6 - 10 punktów otrzymuje uczeń, który częściowo wywiązuje się z zadań i na ogół przestrzega ustalonych terminów, jego postawa stwarza czasem grupie problemy.
1 - 5 punktów uzyskuje uczeń, który uczestnicząc w realizacji projektu w niewielkim stopniu wywiązuje się z powierzonych zadań i rzadko dotrzymuje terminów, jego postawa zmusza grupę do częściowego przejęcia jego obowiązków.
0, nie otrzymuje punktów uczeń, który w trakcie realizacji projektu nie wywiązał się z powierzanych mu zadań.
Naganną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który nie przystąpił lub nie uczestniczył w realizacji projektu edukacyjnego bez usprawiedliwienia.
5. Projekt edukacyjny jest oceniany na zakończenie II semestru nauki w klasie drugiej (z wyjątkiem § 1, punkt 3).

6. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej , o której mowa w p. 1.

7. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

§ 8.

1. W terminie do końca września nauczyciele opiekunowie projektów przedstawiają do analizy komisji problemowej Projekt Gimnazjalny listę tematów z celami, opisem problematyki oraz dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu.

2. Komisja do 15 października ustala listę tematów i przekazuje ją Dyrektorowi Szkoły do akceptacji.

3. Dyrektor Szkoły akceptuje tematy projektów i powierza wybranym nauczycielom prowadzenie grup uczniowskich realizujących projekt.

4. Temat projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści.

5. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.

6. Sugestie dotyczące tematów projektów gimnazjalnych mogą pochodzić również od uczniów, ze strony rodziców lub innych przedstawicieli środowiska lokalnego. Sugestie te należy zgłaszać do Dyrektora Szkoły do końca września danego roku szkolnego.

§ 9.

1. W terminie do 20 października uczeń wybiera temat projektu i zgłasza się do wybranego przez siebie opiekuna projektu. Opiekun przeprowadza spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.

2. Wyboru określonego tematu dokonują do końca października, składając pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu i na zasadzie dobrowolności tworzą grupy projektowe. W skład danej grupy projektowej wchodzi nie mniej niż 3 uczniów i nie więcej niż 13 (w szczególnych przypadkach projekt może realizować cała klasa). W przypadku, gdy uczniowie samodzielnie nie utworzą grup, nauczyciel wychowawca dokona podziału lub przydziału uczniów do grup.

3. Do końca lutego w klasie pierwszej (w klasie drugiej w roku szkolnym 2010/2011 w miesiącu grudniu), podczas godziny wychowawczej, wybierają tematy, które w swoich projektach podejmą, spośród tematów zaakceptowanych przez Dyrektora Szkoły.

§ 10.

1. Opiekunem projektu nie musi być nauczyciel uczący w danej klasie.

2. Konsultacji uczniom realizującym projekt edukacyjny powinni również udzielać, w miarę potrzeb i możliwości, nauczyciele innych przedmiotów, nauczyciele niebędący opiekunami projektów, a w szczególności nauczyciel bibliotekarz i nauczyciel informatyki.

§ 11.

Na konsultacje nauczyciele mogą wykorzystać godziny wynikające z art. 42 Karty Nauczyciela.

§ 12.

1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.

2. Publiczna prezentacja rezultatów projektów przez uczniów klas drugich będzie organizowana w drugim półroczu każdego roku szkolnego. Dokładny termin prezentacji opiekun grupy przedstawia Dyrektorowi Szkoły.

3. W przypadku, gdy uczniowie zrealizują projekt edukacyjny wcześniej niż to zapisano w punkcie 2, publiczna prezentacja jest możliwa w innym niż powyższy terminie, po uzgodnieniu tego terminu z Dyrektorem Szkoły.

4 .W przypadku projektu realizowanego jako przedsięwzięcie jego prezentacja następuje zgodnie z ustalonym planem przyjętym w projekcie.

4. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:

a) uczniowie danej klasy;

b) rodzice uczniów;

c) osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych,

itp. , z którymi wiązała się tematyka projektu;

d) inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uważają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.

§ 13.

Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

§ 14.

Uczeń nierealizujący projektu edukacyjnego otrzymuje ocenę naganną z zachowania na zakończenie nauki w gimnazjum


TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH [pdf, 52 KB]
KATEGORIA OCENY Z ZACHOWANIA- PROJEKT EDUKACYJNY [pdf, 19 KB]