Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Wydarzenia z roku szkolnego 2015/2016

Wymiana uczniów Gimnazjum nr 2 w Gostyninie ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży


Programy współfinansowane z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dedykowane są przede wszystkim dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 ze środków PNWM udało się sfinansować wymianę młodzieży z Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie i Kopernik-Realschule w Langenfeld. Projekt obejmował program wymiany, który realizowany był w Langenfeldzie oraz dwa seminaria - przygotowawcze i podsumowujące w Polsce. Organizatorzy polsko-niemieckiego projektu otrzymali także częściowe wsparcie finansowe na pokrycie kosztów podroży z Gostynina do Langenfeld i z powrotem. Łączna wartość zakończonego w czerwcu 2016 przedsięwzięcia wyniosła blisko 28 tys. złotych. PNWM przekazała na ten cel około 14 tys., pozostałą kwotę Komitet Partnerstwa Miast w Langenfeldzie i Stowarzyszenie Popierania Partnerstwa Langenfeld-Gostynin, część kosztów pokryli zaś sami uczestnicy projektu.

Dotacja PNWM obejmowała realizację projektu w ramach specjalnego programu dotacji "Zachować pamięć". Celem projektu było upamiętnienie okupacji hitlerowskiej i drugiej wojny światowej, rozbudzenie zainteresowania tym tematem wśród uczestników polsko-niemieckich spotkań młodzieży, a ponadto uchronienie przed zapomnieniem ofiar i miejsc pamięci narodowego socjalizmu w Polsce i Niemczech. W ramach polsko-niemieckich spotkań młodzież odwiedzała i upamiętniała wiele mniejszych, często zupełnie nieznanych, miejsc cierpienia tysięcy osób.

Głównym tematem wymiany młodzieży z Gostynina i Langenfeld trwającej od 7 do 13 czerwca 2016 r. uczyniono drugą wojnę światową i jej skutki. Wspólne poznawanie i badanie przeszłości, zwłaszcza okupacji hitlerowskiej, która stanowi do dziś trudną historię relacji między Polską a Niemcami, stało się podstawą do rozważań o teraźniejszości i przyszłości. Uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili miejsca pamięci hitlerowskiego terroru w Kolonii i Düsseldorfie. Uczestnicy projektu skorzystali z oferty pedagogicznej Instytutu Pamięci i Przestrogi w Düsseldorfie oraz Centrum Dokumentacji Miasta Kolonia. Na warsztatach w grupach polsko-niemieckich opracowywano zagadnienia i przedstawiano wyniki na forum. Każda forma zajęć kończyła się refleksją o przeszłości i dyskusją na temat przyszłości.

Projekt dał polskim uczniom także możliwość poznania wielokulturowości niemieckich miast, a podczas goszczenia w niemieckich rodzinach również tradycji i obyczajów panujących w Niemczech. Obok zagadnień historycznych uwzględniono w programie elementy pedagogiki przeżyć. Młodzież polska i niemiecka uczestniczyła w zajęciach szkolnych, integracyjnych i sportowych. Dla jednych uczestników służyły one do podtrzymania zawartych w poprzednim roku przyjaźni, dla innych nawiązaniu nowych kontaktów. Przez ponad tydzień młodzież spędziła od rana do wieczora, a często do późnych godzin nocnych, wspólnie wiele pięknych i niezapomnianych przeżyć. Projekt wymiany młodzieży szkół z Gostynina i Langenfeld w ramach specjalnego programu "Zachować pamięć" dofinansowanego przez Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży z siedzibą w Warszawie będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Elżbieta Szubska-Bieroń


SEMIARIUM PRZYGOTOWAWCZE DO PROJEKTU "ZACHOWAĆ PAMIĘĆ" w dniach 9-10 maja 2016 r.


W ramach przygotowań do wymiany młodzieży z projektu "Zachować pamięć" współfinansowanego przez Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie wzięli udział w dwudniowych warsztatach. Odbyły się one na terenie Gostynina i Płocka. W czasie ich trwania od 9 do 10 maja 2016 r. uczestnicy planowanej na czerwiec 2016 r. wymiany szkolnej z niemiecką szkołą Kopernikus-Realschule w Langenfedzie przygotowywali się do udziału w tym specjalistycznym programie. Poświęcony on został drugiej wojnie światowej i jej ofiarom, a w szczególności miejscom pamięci wydarzeń z lat 1939-1945.

W pierwszym dniu zajęć uczniowie spotkali się z dr Barbarą Konarską-Pabiniak, autorką wielu historycznych publikacji i gostynińską regionalistką. Wysłuchali wykładu na temat Wielokulturowości polskich miast przed wybuchem drugiej wojny światowej na przykładzie Gostynina. Następnie gostynińska regionalistka i historyk pani Agnieszka Janecka przeprowadziła dyskusję i warsztaty dotyczące organizacji i stowarzyszeń mniejszości narodowych, ich działalności oświatowej i kulturalnej oraz życia mieszkańców przed okresem reżimu w Gostyninie. Po krótkiej przerwie dr Elżbieta Szubska-Bieroń przedstawiła gimnazjalistom referat Czas NSDAP w Polsce. Życie codzienne niemieckich mieszkańców Gostynina w okresie narodowego socjalizmu. Wykłady i prelekcje zainspirowały młodzież do udziału w warsztatach Okupowany Gostynin moimi oczyma. Każdy z uczniów miał przygotować projekt plakatu. Indywidualne wiedzenie miasta w czasie drugiej wojny światowej stało się motywem do samodzielnej pracy artystycznej. Konsultacji od strony plastycznej udzieliła pani Dorota Augustyniak. Przed przystąpieniem do konstrukcji wizji uczniowie wysłuchali opracowań i zobaczyli prezentacje multimedialną uczennicy Julii Bieroń Sytuacja niemieckich kobiet w Gostyninie w czasie okupacji 1939-1945 oraz Sary Górskiej Losy społeczności żydowskiej w Gostyninie do 1945 r. Po zakończeniu warsztatów każdy z uczniów zaprezentował przygotowane przez siebie widzenie okresu narodowego socjalizmu w Gostyninie oraz omówił wyobrażenia, jakie towarzyszyły podczas pracy. Zdanie każdego z uczestników, jak i spojrzenie na wydarzenia stawało się inspiracją do wspólnej dyskusji moderowanej przez historyka panią Agnieszkę Janecką.

Po zakończeniu warsztatów młodzież udała się wraz z opiekunami panią Dorotą Augustyniak i Elżbietą Szubską-Bieroń na wycieczkę do lokalnych miejsc pamięci ofiar drugiej wojny światowej. Pierwszym odwiedzonym przez gimnazjalistów miejscem o istotnym znaczeniu dla pamięci zbiorowej Polaków był niewielki, stosunkowo mało znany cmentarz i pomnik przy ul. Zalesie 1 przed ówczesnym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gostyninie. Pomnik i cmentarz symbolizują potworne zbrodnie popełnione w ramach akcji eutanazji preferowanych przez zwolenników narodowego socjalizmu na chorych psychicznie i niepełnosprawnych pacjentach gostynińskiego szpitala. Następnie autobusem miejskim grupa przejechała do Gostynina na cmentarz przy ul. Ostatniej. Udała się na kwatery polskich żołnierzy poległych w latach 1939 i 1944-45 i osób cywilnych zamordowanych w czasie drugiej wojny i okupacji. Odczytano nagrobne tablice, przypomniano osoby znane i zasłużone dla miasta, które stały się już w grudniu 1939 r. ofiarami zbrodni faszystowskich. Podczas przejazdu młodzież zwróciła uwagę na pomniki postawiony ku chwale poległych żołnierzy polskich i radzieckich przy Miejskim Centrum Kultury, o których się dziś zapomina ze względu na przebudowę "krajobrazu miejsc pamięci" po 1989 roku. W ramach wizyty w lokalnych miejscach pamięci narodowej grupa udała się na cmentarz ewangelicko-augsburski w Gostyninie przy ul. Targowej, założony najprawdopodobniej na początku XIX wieku dla niemieckich ewangelików osiedlających się w Gostyninie lub okolicznych wsiach. Tutaj pod symboliczną tablica pamiątkową przypomniano historię mniejszości niemieckiej w mieście od XVIII wieku do 1945 roku, odszukiwano nazwiska na zniszczonych czasem tablicach nagrobnych. Kolejnym odwiedzanym przez uczniów miejscem pamięci narodowej była tablica przy ul. Floriańskiej, poświęcona pamięci zamordowanym w Woli Łąckiej w 1939 r. przedstawicielom środowiska gostynińskiej inteligencji.

Wieczorem, po zakończeniu wizyt w miejscach pamięci ofiar terroru nazistowskiego, młodzież spotkała się, aby podsumować pierwszy dzień seminarium. W czasie dyskusji okazało się, że nie wszystkim uczestnikom znane były lokalne miejsca pamięci. Niektóre z nich, jak przy ul. Zalesie, to niewielki i niepozorny, dziś nieczynny, cmentarz kryjący bestialskie ofiary nazistowskiego terroru i bestialskiego sposobu uśmiercania.

Drugiego dnia grupa udała się do sąsiedniego Płocka. Pobyt w mieście rozpoczął się od wizyty w Muzeum Mazowieckim i zwiedzania fragmentu wystawy "X wieków Płocka". Pracownik muzeum zaprezentował historię miasta z okresu międzywojnia i okupacji miasta 1939 -1945. Następnie młodzież udała się na lekcję muzealną pt. "Wielokulturowość i wzajemna tolerancja mieszkańców Płocka przed okresem narodowego socjalizmu i odzwierciedlenie tego w sztuce przełomu wieków". Po lekcji młodzież udała się do Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku przy ul. Kwiatka. Mieści się ono w budynku dawnej synagogi, będącej miejscem o istotnym znaczeniu dla pamięci zbiorowej społeczności żydowskiej. Młodzież wysłuchała prelekcji pracownika muzeum, a podczas zajęć edukacyjnych przybliżył historię Żydów mazowieckich i polskich oraz bogactwo tej kultury. Młodzież przeszła do części wystawienniczej, zwiedziła salę główną oraz pomieszczenie Holokaust. W sali głównej uczniowie w nowoczesnej multimedialnej formie poznali elementy kultury Żydów w Polsce na przykładzie kuchni, muzyki, świąt i zwyczajów oraz architektury żydowskiej. W części poświęconej Holokaustowi młodzież poznała wspomnienia Symchy Gutermana, świadka zagłady świata płockich Żydów, a także zobaczyła archiwalne fotografie żydowskich mieszkańców Mazowsza.

W godzinach popołudniowych grupa udała się na spacer śladami zbrodni narodowosocjalistycznych w Płocku. Wycieczkę rozpoczęto na obszarze dawnej żydowskiej dzielnicy przekształconej w czasie okupacji w getto i zamieszkałej w 1940 r. przez 7600 Żydów. Młodzież upamiętniła całą społeczność wywiezioną w ramach realizacji akcji pod kryptonimem "Tempo", która oznaczała nie tylko wysiedlenie, ale i zagładę Żydów skupionych w płockim gettcie. Następnie grupa przeszła na Plac 13-tu Straconych pod obelisk ku czci Polaków, którzy zostali w dniu 18 września 1942 r. powieszeni przez hitlerowców za działalność antyfaszystowską. Młodzież upamiętniła działaczy polskiego ruchu oporu o różnych zapatrywaniach politycznych wobec okupantów niemieckich. Później grupa udała się na ulicę Sienkiewicza pod budynek obecnego Zakładu Karnego, którego historię datuje się na rok 1803, kiedy to prusacy postawili tu dwupiętrowy budynek przeznaczony na więzienie publiczne. W budynku tym, otoczonym murem na kształt fortecy, mieściło się w czasie okupacji jedno z trzech więzień karnych byłej prowincji Prusy Wschodnie. W budynku tym zginęło wielu więźniów pochodzenia zarówno polskiego, jak i żydowskiego. W drodze powrotnej do Gostynina dopełnieniem informacji historycznych było skupienie uwagi na zabudowaniach ulicy Kolejowej 18, gdzie mieścił się obóz pracy dla kobiet. Upamiętniono ofiary zbrodni hitlerowskich na ludności cywilnej, zwłaszcza kobiet wykorzystywanych podczas niewolniczej pracy na rzecz okupanta.

Elżbieta Szubska-Bieroń


SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE PROGRAM "ZACHOWAĆ PAMIĘĆ" w dniach 19-20 czerwca 2016 r.


Po powrocie do Gostynina z wymiany szkolnej współfinansowanej przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie wzięli udział w seminarium podsumowującym. Odbywało się ono w dniach 19-20 czerwca 2016 r. i obejmowało warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wycieczkę do Warszawy.

Pierwszego dnia młodzież wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez historyka panią Agnieszkę Janecką. Były one okazją do odkrycia wojennej historii żydowskich mieszkańców Warszawy . Opierały się na wykorzystaniu multimedialnego przewodnika on-line, który pozwolił podążać po Warszawie tropem bohaterów komiksów Janusza Korczaka. Młodzież wcielona w mityczne postaci mogła indywidualnie spacerować po stolicy. Dzięki odgrywaniu ról bohaterów literackich uczniowie w sympatycznej atmosferze przygotowywali się do wędrówki w czasie i po współczesnej Warszawie. Po zakończonych warsztatach prowadząca wciągnęła młodzież w dyskusję na temat ofiar nazistowskiego terroru oraz współczesnej konieczności upamiętnienia poświęcenia ludzkich istnień za cenę wolności i pokoju.

Po zakończonych warsztatach na młodzież czekał już pan Guenther Fuch, świadek historii, lokalny regionalista i publicysta. Jako obywatel niemiecki mieszkający w Gostyninie wciągnął grupę w dyskusję. Panel dyskusyjny dotyczył konieczności zachowania w pamięci społecznego kontekstu zbrodni nazistowskich, upamiętniania ofiar poniesionych przez przedstawicielu wielu narodów w czasie okupacji, ofiar niebędących Polakami, czy tez żołnierzy walczących i poległych na frontach walk w latach 1939-1945 na całym świecie. Prelegent zwrócił uwagę także na następstwa drugiej wojny światowej, w tym zmiany terytorialne, straty ludnościowe, kulturowe i materialne wielu narodów europejskich. Korzystając z obecności przedstawicieli mniejszości niemieckiej w Gostyninie wspólnie rozpoczęto debatę o wpływie narodowego socjalizmu na teraźniejszość i przyszłość wzajemnych konfliktów polsko-niemieckich. Wymieniając myśli uczniowie doszli do wspólnego wniosku, iż okupacja hitlerowska i druga wojna światowa oraz różnorodne, często kontrowersyjne upamiętniane wydarzenia, stanowią do dziś istotny aspekt stosunków polsko-niemieckich. Konkluzją rozważań było wypracowane stanowisko, iż kontekst zbrodni hitlerowskich usprawiedliwia negatywne nastawienie Polaków do Niemców, ale nie może on stanowić przeszkody w budowaniu relacji między młodymi ludźmi.

Rankiem, 20 czerwca 2016 r. grupa wraz z opiekunami udała się na wycieczkę do Warszawy. Pobyt rozpoczął się od wizyty w Muzeum Żydów Polskich Polin. W tamtejszym Centrum Edukacyjnym młodzież uczestniczyła w warsztatach tematycznych Jak jej było na imię……? W czasie trwania warsztatów uczniowie poznali żydowskich mieszkańców przedwojennej Kolbuszowej. Dzieje Kolbuszowej potraktowane zostały jako przykład historii tych wielu polsko-żydowskich miast, które zostały zniszczone w czasie II wojny światowej. Dalej grupa pracowała na wystawie stałej, analizowała filmy i teksty wspomnieniowe. Następnie młodzież udała się na spacer Traktem Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów. Mimo niesprzyjającej pogody grupa w strugach deszczu zobaczyła zespół kamiennych form pamiątkowych, rozmieszczonych na warszawskim Muranowie i upamiętniających miejsca, wydarzenia i ludzi związanych z gettem warszawskim.

Po powrocie do Gostynina odbyło się spotkanie podsumowujące. Omówiono realizację całego projektu. Scharakteryzowano bezpośrednie skutki drugiej wojny światowej, wyróżniając następstwa polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe. Zakończyła je dyskusja na temat przemocy i uprzedzeń oraz konieczności reagowania na współczesne problemy cywilizacyjne.

Udział w projekcie pozwolił młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Gostyninie oraz Kopernikus-Realschule w Langenfeld odwiedzić zarówno stosunkowo mało znane miejsca pamięci o różnorodnym charakterze, w których dziś nie znajdują się choćby tylko niepozorne tablice pamiątkowe, ale także małe pomniki, jak na osiedlu Zalesie, przypominające o popełnionych tam potwornych zbrodniach oraz znane miejsca pamięci, posiadające obszerne oferty pedagogiczne, w tym Muzeum Żydów Polskich Polin, Centrum Dokumentacji w Kolonii, czy Instytucie Pamięci i Przestrogi w Düsseldorfie. Przy każdym odwiedzanym miejscu pamięci grupa otrzymała informacje, jakiemu wydarzeniu jest ono poświęcone, np. popełnionej tu zbrodni czy rozegranej bitwy. Młodzież poprzez udział w projekcie pielęgnowała pamięć o ofiarach nazistowskiego terroru. Uzyskała wyobrażenie o wielkości zbrodni faszystowskich i jej skutkach. Pozwoliło to jej inaczej spojrzeć na historię i wysnuć z niej wnioski na przyszłość, skłoniło do refleksji nad koniecznością zachowania obecnych miejsc pamięci i utrzymywanie ich w dobrym stanie. Udział w projekcie każdy potraktował jako niezapomnianą lekcję historii.

Elżbieta Szubska-Bieroń
Elżbieta Szubska-Bieroń


Epoka Wiktoriańska w Historii Anglii


Epoka Wiktoriańska w Historii Anglii, to temat projektu edukacyjnego, którego realizacji podjął się Bartosz Bigielmajer z klasy III a - stypendysta I edycji Mazowieckiego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka 2015/2016.

Stypendium adresowane jest do uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków nowożytnych, matematyki oraz przedsiębiorczości z obszaru Województwa Mazowieckiego. Niewątpliwie, Bartek należy do grona uczniów, którzy wyróżniając się swoimi nieprzeciętnymi zdolnościami spełnili regulaminowe kryteria, aby takie wsparcie finansowe otrzymać. Jest uzdolniony nie tylko językowo, ale również posiada zainteresowania historyczne, dlatego też, wybór tematu projektowego nie był przypadkowy. Dnia 16 czerwca br. odbyła się publiczna prezentacja efektu wielomiesięcznego poszukiwania, selekcjonowania i zgłębiania wiedzy na temat epoki Wiktoriańskiej w historii Anglii. Trema i niechęć przed publicznymi wystąpieniami zostały przełamane przed grupą uczniów z klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusz Kościuszki w Gostyninie i nauczycielem języka angielskiego p. K. Ambroziak. Wszyscy z dużym zainteresowanie wysłuchali wykładu Bartka w języku angielskim oraz obejrzeli ciekawą prezentację multimedialną, nagradzając go brawami.

Gratuluję ukończenia projektu !
Jolanta Łykowska - opiekun stypendysty, nauczyciel j. angielskiego


Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016Wreszcie nadeszły upragnione przez wszystkich uczniów tygodnie. Uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie na pewno zasłużyli sobie na odpoczynek po dziesięciu miesiącach wytrwałej nauki. Zakończenie rok szkolnego dla klas I i II odbyło się na boisku szkolnym, gdzie pani Dyrektor Beata Wasiak-Grudzińska i Wicedyrektor Jolanta Łykowska, wraz z wychowawcami klas, wręczali nagrody, Brązowe i Srebrne tarcze za wyniki w nauce.

Zakończenie roku klas III odbyło się tradycyjnie na sali gimnastycznie, gdzie oprócz wręczenia tarcz, innych gród i listów gratulacyjnych dla rodziców uczniów wraz ze świadectwami z wyróżnieniem, mieliśmy wszyscy okazję obejrzeć najlepsze z całego roku szkolnego przedstawienie artystyczne. Po wysłuchaniu wzruszających piosenek w wykonaniu naszych uczniów, wiele osób nie mogło ukryć emocji. Absolwenci zrozumieli, że opuszczają mury szkoły, a nauczyciele, że już nie będą mieli przyjemności uczyć tak wyjątkową młodzież.

Na Sali gimnastycznej zostały wręczone dwie wyjątkowe nagrody w specjalnych kategoriach. Po rozpatrzeniu kandydatur uczniów klas trzecich, Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym w dniu 20 czerwca 2016 r., przyznała Nagrodę Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Bartoszowi Bigielmajerowi, uczniowi klasy III A. Bartosz to uczeń, który w ciągu trzech lat nauki uzyskiwał bardzo wysokie wyniki w nauce i osiągnął spektakularne sukcesy w licznych konkursach różnego typu. W roku szkolnym 2014/2015 zdobył tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy". W obecnym roku szkolnym jest stypendystą Mazowieckiego Programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Druga nagroda związana jest z wynikami egzaminu gimnazjalnego, który jest dla wszystkich gimnazjalistów najważniejszym sprawdzianem ich wiadomości i umiejętności zdobytych na tym etapie edukacyjnym. Najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego uzyskał uczeń klasy III A Rafał Sielaczek. Zdobył on 153 pkt. na 160 możliwych do zdobycia, i tym samym spełnił warunki do przyznania mu Nagrody imienia Dyrektora Waldemara Lecha Latoszka.

Należy podkreślić, że największą średnią ocen w szkole zdobyła klasa II A. Spośród klas pierwszych najwyższy wynik ze średnich ocen uzyskała klasa I A, a wśród trzecich klas jednocześnie pierwsze miejsce zajęły klasy III A i III D. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że aż 81 uczniów uzyskało średnią ocen 4,75 i wyżej. Gratulujemy wszystkim sukcesów i osiągnięć.


Mateusz Lewandowski


Wzór do naśladowania


Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży nierozłącznie związane jest z dobrym przykładem ze strony dorosłych. Dlatego właśnie ostatnie zadanie zaplanowane do realizacji w programie Erasmus+ na rok szkolny 2015/2016 dotyczyło wzoru do naśladowania.

Już pod koniec maja w ramach godzin wychowawczych we wszystkich klasach przeprowadzono specjalne zajęcia, na których uczniowie wraz z nauczycielem rozmawiali na temat godnych podziwu cech i zachowań. Każdy z uczniów miał też czas, aby zastanowić się nad tym kto i dlaczego mógłby stanowić wzór do naśladowania w jego życiu. Nie był to jednak koniec rozważań na ten temat. Wielu uczniów zebrało dodatkowe informacje o swoich idolach i wraz ze zdjęciami lub rysunkiem przedstawiło je klasie na kolejnych zajęciach w czerwcu. Uzasadnili także dlaczego podziwiają daną osobę i w czym chcieliby ją naśladować. Chętni stworzyli również plakaty przedstawiając swój wzór do naśladowania w języku polskim lub angielskim. Tuż przed wakacjami plakaty udekorowały szkolny korytarz.

Okazało się, że uczniowie podziwiają nie tylko osoby sławne, ale również członków swoich rodzin, szczególnie mamy. Najbardziej doceniane przez uczniów cechy to umiejętność realizacji marzeń i życiowych planów wbrew ograniczeniom i przeciwnościom losu, a także zaangażowanie w pomoc potrzebującym.


Agnieszka Koper


Fantastyczne wyniki na egzaminie gimnazjalnym w 2016 r.Kwiecień 2016 to czas, w którym uczniowie z całej Polski przystąpili do egzaminu gimnazjalnego. Obejmował on sprawdzanie wiedzy i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego z trzech części:

- humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego,
- matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu matematyki,
- z języka obcego nowożytnego.

Nasi uczniowie, jak co roku, osiągnęli rewelacyjne wyniki w porównaniu z wynikami gminy, powiatu czy województwa. Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów stale przewodzi w mieście, gminie i powiecie, a momentami także w województwie, jeśli chodzi o wyniki i poziom edukacji.

Należy podkreślić, że cały czas nasze gimnazjum podnosi poprzeczkę i tak np. uczniowie zdobyli wysokie wyniki ze wszystkich części ale najbardziej napawa dumą fakt, że z języka niemieckiego udało się osiągnąć 78,1 % :

Cały egzamin, w którym było do zdobycia razem 200 pkt. najlepiej napisali:
1. Bartosz Bigielmajer - 188 pkt.
2. Jakub Brzózka i Katarzyna Dębska - 185 pkt.

Egzamin bez części z j. obcego poziom rozszerzony - 160 pkt.
1. Rafał Sielaczek - 153 pkt.
Rafał uzyskał także 100% z części humanistycznej dotyczącej historii i wos-u.

Część matematyczno-przyrodnicza - 56 pkt.
1. Rafał Sielaczek - 52 pkt.
2. Bartosz Bigielmajer - 50 pkt.

Język obcy - angielski, poziom podstawowy i rozszerzony - 80 pkt.
1. Bartosz Bigielmajer - 80 pkt.
2. Katarzyna Dębska - 80 pkt.

Język obcy - angielski, poziom podstawowy - 40 pkt. Wszyscy po 100%
1. Bartosz Bigielmajer
2. Zuzanna Cichocka
3. Katarzyna Dębska
4. Julia Gawryłow
5. Oliwia Sierakowska
6. Karolina Zgierska

Język obcy - angielski, poziom rozszerzony - 40 pkt. Wszyscy po 100%
1. Bartosz Bigielmajer
2. Jakub Brzózka
3. Katarzyna Dębska
4. Julia Gontarek

Język obcy - niemiecki - 40 pkt.
1. Sylwia Wasiak - 100%

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom i dziękujemy za wszelkie osiągnięcia, te naukowe jak i te sportowe, podczas całej, trzyletniej nauki w naszej szkole. Dziękujemy!!!


Mateusz Lewandowski


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016


Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego, które odbędzie się:

- dla klas I i II o godz. 9.30 na boisku szkolnym
- dla klas III o godz. 11.00 na sali gimnastycznej


Życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji :)Stypendia - Zdolni uczniowie - Uwaga !!!Wystartowała II edycja projektu: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i języków obcych.

Od 13 do 30 czerwca będzie można rejestrować się w projekcie. Szczegóły tutaj.Realizacja projektu w ramach mazowieckiego programu stypendialnego 2015/2016W dniu 17 czerwca (piątek) odbyła się prezentacja gry autorstwa Jakuba Brody (I b) zrobionej na cele mazowieckiego programu stypendialnego 2015/2016. Gra nazywa się "Zjawisko" i składa się z trzech poziomów, rozgrywających się w nocnej, leśnej scenerii. W każdym z nich chodzi o to, aby znaleźć i zabić tytułowe zjawisko. Poziomy trochę różnią się od siebie - dla przykładu: drugi jest większy od pierwszego, a w trzecim stwór jest ogromny.

Gra była tworzona przez miesiąc w programie Unity 4.5. Autor korzystał z wielu poradników które są dostępne na YouTube, więc każdy może spróbować zrobić swoją własną grę, lecz potrzebny jest czas i chęci. Wcześniej powstały jeszcze trzy inne gry - dwie z nich zostały wykonane w programie Scratch, a trzecia w Multimedia Fusion Developer 2.

Przez cały dzień w "Zjawisko" grały osoby z kilku klas, lecz tylko niewielu udało się przejść ją w całości. Opinie o grze były różne, ale większość uznała ją za dobrą.

Linki do gier:
https://scratch.mit.edu/projects/93920138/ - "Gra Wyścigowa"
https://scratch.mit.edu/projects/94896002/ - "Gra Strzelankowa"
http://gamejolt.com/games/skoki-narciarskie-2d-2016/124056 - "Skoki Narciarskie 2D 2016" (do pobrania)
http://www17.zippyshare.com/v/SURXonw5/file.html - "Zjawisko" (do pobrania)


Jakub Broda - kl Ib Sylwia Janecka - n. informatyki


Dzień Dziecka z "PaT-em"Dnia 1 czerwca 2016 roku uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie uczestniczyli w obchodach Dnia Dziecka, które zorganizowane były przez Miejskie Centrum Kultury i Komendę Powiatową Policji w Gostyninie. Hasło przewodnie spotkania brzmiało: "Dopalacze kradną życie" i "Lepiej grać, niż ćpać".

Celem akcji było zachęcenie młodych ludzi do wyboru ciekawych form spędzania czasu wolnego. Ważnym akcentem tej profilaktycznej imprezy był ogólnopolski "Zryw Wolnych Serc".

Organizatorzy zapewnili młodzieży szereg warsztatów tematycznych: bębniarski, teatralny, pierwszej pomocy, samoobrony, tańca Latino, dziennikarsko-telewizyjny, charakteryzacyjny, tańca integracyjnego, ceremoniału policyjnego, fotograficzny. Po zaprezentowaniu instruktorów młodzież mogła wybrać grupę według własnych zainteresowań i aktywnie uczestniczyć w zajęciach. W tym samym czasie nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu, gdzie poruszono aspekty prawne oraz omówiono objawy i konsekwencje zażywania środków odurzających i dopalaczy.

Warsztaty TAŃCA INTEGRACYJNEGO poprowadziła Joanna Renata Syska, która przygotowała z młodzieżą składankę tańców integracyjnych. Na scenie tancerze zaprezentowali między innymi: kaczuchy, belgijkę, klepanego, socu baci vira, chocolate choco choco.

Po warsztatach uczestnicy podsumowali swoje działania i efekty swojej pracy zaprezentowali na scenie. W Dniu Dziecka wzięli udział również uczniowie szkół średnich. Licealiści z I LO PUL w Gostyninie prowadzili zajęcia praktyczne z zakresu technik samoobrony oraz ceremoniału policyjnego. Natomiast uczniowie z Technikum Gastronomicznego GCE przygotowali bardzo smaczne grillowane kiełbaski.


Joanna Renata Syska Małgorzata Kicka


SREBNE MAŻORETKIDnia 4 czerwca 2016 roku w Gostyninie odbył się II Powiatowy Festiwal Tańca. Mażoretki z Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie zajęły drugie miejsce w kategorii "ZESPOŁY TANECZNE". Na festiwalu buławistki zaprezentowały fragment musztry paradnej i układ taneczny do utworu Bruno Marsa "Locked Out Of Heaven".

Grupa mażoretek z Miejskiej Orkiestry Dętej w Gostyninie funkcjonuje w Miejskim Centrum Kultury od lipca 2015 roku. Działalność zespołu opiera się na prężnej współpracy Joanny Renaty Syska z G2 i Kapelmistrza Józefa Pakulskiego z Miejskiej Orkiestry Dętej w Gostyninie.

W zespole tańczą: Oliwia Tyrajska, Anna Zajączkowska, Małgorzata Lewandowska, Aleksandra Smardzewska, Barbara Borczyńska, Gabrysia Żółtowska, Eliza Michalska, Wiktoria Michalska, Natalia Mycka.

Dziewczęta debiutowały 27 maja 2016 roku podczas obchodów Jubileuszu 10-lecia działalności Miejskiej Orkiestry Dętej w Gostyninie.

Należy podkreślić, że na Festiwalu Tańca buławistki po raz pierwszy wystąpiły na dużej scenie. Gratulujemy mażoretkom i życzymy dalszych sukcesów.


Joanna Renata Syska


DEBIUT MAŻORETEK Z G2Dnia 27 maja 2016 roku w MCK w Gostyninie odbył się Jubileusz 10-lecia Miejskiej Orkiestry Dętej. W uroczystości tej debiutowały uczennice Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów prezentując z Miejską Orkiestrą Dętą Musztrę Paradną.

Miejska Orkiestra Dęta powstała w 2006 r. w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie. Sekcja mażoretek działa od lipca 2015 roku przy współpracy Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów i MCK.

W grupie mażoretek tańczą: Oliwia Tyrajska, Anna Zajączkowska, Małgorzata Lewandowska, Aleksandra Smardzewska, Barbara Borczyńska, Gabrysia Żółtowska, Eliza Michalska, Wiktoria Michalska, Natalia Mycka. Opiekunem grupy jest Joanna Renata Syska.

W Miejskiej Orkiestrze Dętej grają uczniowie G2: Julia Lemańska, Katarzyna Kostuniak, Gabriela Rękawiecka, Kacper Lemański, Patryk Ujazdowski Mikołaj Rowiński.

Podczas uroczystości zaprezentowane zostały trzy układy choreograficzne. Pierwszy zatańczyły buławistki do utworu Locked Out of Heaven z repertuaru Bruno Marsa. Sekcja rytmiczna Miejskiej Orkiestry Dętej wykonała utwór Sztorm. Na koniec odbyła się Musztra Paradna do utworu Happy Marching. Występ młodych artystów spotykał się z gorącym aplauzem mieszkańców.


Joanna Renata Syska


Krystian Gontarek najlepszy w SAGE Poland Cup 2016. Grzegorz Kryska - drugie miejsce


Młodzież z warsztatów Szlachta startupuje brała udział w Forum Startupów MINIBOSS oraz SAGE Poland Cup 2016. SAGE Poland Cup to krajowe mistrzostwa projektów biznesowych nastolatków w wieku 13-18 lat organizowane przez SAGE POLAND i MINIBOSS Business School w Warszawie. Natomiast MINIBOSS Startup Forum to forum biznesowe dla dzieci i nastolatków w wieku od 6 do 18 lat, które służy przedstawieniu startupów dzieci mentorom, partnerom, inwestorom, aniołom biznesu i ekspertom.

Uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Gostyninie odnieśli ogromny sukces w mistrzostwach. Krystian Gontarek, będąc także liderem swej grupy, zdobył z ekipą 1 miejsce w SAGE Poland Cup 2016. Drugie miejsce przypadło drużynie, w której był drugi z uczniów G2 Grzegorz Kryska.

Gostynin górą !!!

Dzięki temu zwycięstwu Krystian Gontarek weźmie udział w międzynarodowym konkursie na Filipinach.

Serdecznie gratulujemy :)Mateusz Lewandowski


Gimnazjum nr 2 na Startup Weekend Warsaw 2016Startup Weekend Warsaw Kids to warsztaty dla dzieci i dorosłych, podczas których, głównie młodzi uczestnicy realizują pomysły na biznes i rozwijają kompetencje cyfrowe i biznesowe. Dzieci mają wspaniałe pomysły, dorośli mają niesamowite umiejętności, dlatego organizatorzy postanowili połączyć te cechy.

Każde dziecko ma mnóstwo niezwykłych pomysłów. Niestety, często zdarza się, że ich nie realizuje, albo z powodu braku stosownych umiejętności, albo braku pewności siebie, by podzielić się nimi z innymi ludźmi. Z pomocą kilkunastu dorosłych ekspertów, otwartych na młodych ludzi, można to zmienić. Wystarczy wziąć udział w Startup Weekend Kids w Warszawie, w Polsce. I to niezależnie od tego gdzie aktualnie przebywasz, ponieważ w wydarzeniu możesz wziąć udział także zdalnie (przez internet)!

Organizatorami imprezy są rodzice naszego ucznia Krystiana Gontarka (p. Krzysztof Gontarek i p. Małgorzata Gontarek). Dzięki ich ogromnej pracy, zaangażowaniu licznych sponsorów i wolontariuszy, pracy współorganizatora Karola Dobrowolskiego ale także Burmistrza Miasta Gostynina i Rady Miejskiej w Gostyninie udało się zorganizować wyjazd i zachęcić do uczestnictwa w warsztatach 14 uczniów z Gimnazjum nr 2 i 13 z Gimnazjum nr 1 w Gostyninie. Uczniowie przez wszystkie te dni (10-12 czerwca 2016 r.) realizowali swoje pomysły na biznes, szukając problemu wartego pokonania, stworzenia podstaw rynku na jego potrzeby, kończąc na zbudowaniu przy współpracy z programistami i mentorami stron internetowych, fanpage'a oraz aplikacji mobilnej.

Udział w takim wydarzeniu to niewątpliwie jedno z największych w życiu tak młodych ludzi, które może otworzyć przed nimi drzwi do kariery, a na pewno rozwinąć liczne umiejętności.


Mateusz Lewandowski


Międzynarodowe spotkanie w Gimnazjum nr 2W dniach 30 maja - 3 czerwca nasze Gimnazjum zorganizowało spotkanie projektowe w programie Erasmus+. Nasze miasto i szkołę odwiedziło 16 nauczycieli oraz 17 uczniów ze szkół partnerskich z Anglii, Rumunii, Turcji, Szwecji i Hiszpanii. Dzięki temu, że uczniowie ze szkół partnerskich mieszkali w czasie spotkania u rodzin goszczących, w spotkaniu wzięli aktywny udział także uczniowie naszego Gimnazjum. A program był naprawdę intensywny.

Poniedziałek 30 maja 2016 r.
Uczniowie z krajów partnerskich wraz z uczniami z rodzin goszczących brali udział w różnorodnych zajęciach mających na celu integrację grupy i zapoznanie zagranicznych gości z naszym krajem i tradycjami. Obejrzeli prezentację multimedialną o Polsce, uczestniczyli w specjalnej anglojęzycznej lekcji matematyki oraz dwugodzinnej lekcji tańca. Podczas tej ostatniej nauczyli się Poloneza - naszego tańca narodowego, Klepanego - tańca regionalnego, uczestniczyli w wielu tanecznych zabawach integracyjnych oraz poznali współczesne tańce chętnie tańczone przez polskich nastolatków.
Nauczyciele zostali zapoznani z systemem edukacji w Polsce, obejrzeli prezentację o naszym kraju i zwiedzili budynek szkolny. Podsumowali także zadania projektowe zrealizowane w poszczególnych krajach w roku szkolnym 2015/2016, a następnie udali się na spotkanie z Burmistrzem Miasta na Zamek gostyniński.
Po południu uczniowie i nauczyciele biorący udział w projekcie udali się do Miejskiego Centrum Kultury na występ artystyczny, który w znacznej części prezentował polską muzykę i taniec ludowy. Wystąpiły dla nas Promyki Lucienia, Ananasy i Ananaski ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz uczennice Szkoły Muzycznej w Gostyninie. Następnie, po krótkim spacerze po mieście, goście udali się na szkolną salę gimnastyczną gdzie zjedli kolację przygotowaną przez uczniów wraz z rodzicami oraz nauczycieli Gimnazjum. Po kolacji odbyła się krótka dyskoteka. e

Wtorek 31 maja 2016 r.
We wtorek uczestnicy spotkania zwiedzili stolicę Polski oraz udali się do Żelazowej Woli, aby zobaczyć miejsce urodzenia wybitnego polskiego kompozytora i pianisty oraz zrelaksować się spacerem po przepięknym ogrodzie wokół domu Chopina.

Środa 1 czerwca 2016 r.
W środę odbyła się wycieczka do Torunia. Uczestnicy spotkania projektowego bawili się doskonale w Młynie Wiedzy i zwiedzili stare miasto śladami Mikołaja Kopernika. W drodze powrotnej odwiedziliśmy także Ciechocinek.

Czwartek, 2 czerwca 2016 r.
W czwartkowe przedpołudnie wróciliśmy do szkoły. Na specjalnej lekcji muzyki uczniowie nauczyli się polskich piosenek biesiadnych "Szła dzieweczka do laseczka" i "Hej sokoły". Następnie zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i zdobyte w poniedziałek umiejętności taneczne nauczycielom podczas występu na sali gimnastycznej. Występ uzupełniły dziewczęta ze szkolnego zespołu tanecznego oraz utalentowani wokalnie uczniowie naszego Gimnazjum.
Na kolejnych lekcjach uczniowie biorący udział w spotkaniu projektowym poznali geografię Polski, a także ciekawe fakty na temat wszystkich krajów partnerskich. Wybrani nauczyciele przeprowadzili bowiem lekcje dotyczące własnego kraju, przybliżając jego historię, znanych rodaków, a nawet język ciała.
Nauczyciele znaleźli także czas na pracę nad projektem. Starannie zaplanowali zadania na najbliższy czas i wyznaczyli datę kolejnego spotkania. Po południu uczniowie udali się do Łącka, aby zwiedzić tamtejsze Stado Ogierów i odprężyć się przy ognisku. Nauczyciele natomiast pojechali do Płocka, gdzie krótko zapoznali się z historią miasta i atrakcyjnymi turystycznie miejscami.

Piątek 3 czerwca 2016 r.
Ostatni dzień spotkania spędziliśmy na stadionie miejskim. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele brali udział w licznych atrakcjach na świeżym powietrzu - strzelali z łuku, próbowali swoich sił w sztuczkach cyrkowych, brali udział w wyścigach i innych animacjach ruchowych, rozegrali międzynarodowy mecz piłki nożnej oraz spróbowali naszego przysmaku - waty cukrowej.
Popołudnie i wieczór były czasem pożegnań i wspomnień. Okazało się jednak, że czasu tego było za mało i w sobotę, podczas wyjazdów grup z poszczególnych krajów nie obyło się bez łez.
Mamy nadzieję, że spotkanie w Polsce będzie źródłem wielu miłych wspomnień, a przyjaźnie zawarte w tym tygodniu okażą się trwałe. Mamy także nadzieję, że udział w spotkaniu pozwolił młodzieży przełamać stereotypy, otworzyć się na inne kultury i zmotywował do nauki języków obcych.

Pełna foto-relacja ze spotkania dostępna jest na profilu facebook naszej szkoły.

Agnieszka Koper


Całe Gimnazjum nr 2 głosuje na "Podwórko Nivea w Gostyninie". Zagłosuj i Ty! :)


Gimnazjum nr 2 w Gostyninie po raz drugi wspiera akcję "Podwórko Nivea w Gostyninie". Zachęcamy do głosowania.
Wystarczy kliknąć w link: Podwórko Nivea w GostyninieKonkurs z języka angielskiego dla uczniów klas szóstych06 czerwca 2016 roku w naszym Gimnazjum odbył się konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas szóstych "TEST YOUR ENGLISH". 21 uczestników zmagało się 15 zadaniami sprawdzającymi wiedzę z zakresu: słownictwa, gramatyki, funkcji językowych, przetwarzania informacji, słuchania i czytania ze zrozumieniem.

Oto lista zwycięzców:

I miejsce - Wiktoria Majchrzak SP nr3 W Gostyninie
II miejsce - Noemi Syska SP nr1 w Gostyninie
III miejsce - Michał Justyński SP nr3 w Gostyninie
IV miejsce - Mateusz Kurek Zespół Szkół w Białotarsku
V miejsce - Justyna Złotnik SP nr1 w Gostyninie

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, wszystkim uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie naszym konkursem i życzymy sukcesów na dalszych etapach kształcenia. Kolejnych szóstoklasistów zapraszamy za rok.


Edyta Lewandowska


Drugie miejsce w konkursie dobrego wychowaniaDnia 17 maja 2016 roku w gostynińskim zamku odbył się już trzeci międzyszkolny konkurs pt "Savoir - vivre. Znam, stosuję", który promuje zasady dobrego wychowania. Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie reprezentowały uczennice klasy Ib: Karolina Giętka i Łucja Kaczmarek. W klasyfikacji ogólnej dziewczęta zajęły drugie miejsce. GRATULUJEMY!!!

Turniej skierowany został do uczniów klas szóstych szkół podstawowych i pierwszych klas gimnazjalnych. Organizatorem i pomysłodawcą jest pani Danuta Lewicka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie. W tym roku TOLERANCJA była hasłem przewodnim konkursu i uczestnicy zaprezentowali się w różnych niecodziennych strojach. Karolina przebrała się za hinduskę, a Łucja za Marlin Monroe. Reprezentacji dzielnie dopingowały uczennice z klasy Ib: Karolina Bieńkowska, Wiktoria Błasiak, Sandra Kotowicz, Weronika Krauschar, Małgorzata Leśniewska, Marta Świderek, Maja Zielińska i uczeń klasy IIc Kacper Zieliński. Opiekunem grupy była Joanna Syska.

Dwuosobowe drużyny zmagały się w różnych konkurencjach teoretycznych i praktycznych. Młodzież wykazała się umiejętnościami nakrycia stołu do konkretnego menu, składania serwetek oraz poprawnego wręczania kwiatów swoim opiekunom. Zawodnicy również obserwowali scenkę ze szkolnej stołówki i musieli wymienić jak najwięcej niewłaściwych zachowań. Uczestnicy konkursu wykazali się znajomością sentencji, przysłów związanych tematycznie z savoir-vivrem.

Uczestnikom konkursu czas wypełniali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie prezentując swój talent wokalny i recytatorski. Małgorzata Leśniewska - uczennica klasy Ib z G2 uświetniła konkurs grając na fortepianie utwory słynnych kompozytorów muzyki poważnej.


dr Joanna Syska


Recytatorski sukces


"Z poezją na ojczystych ścieżkach…" - słowa te po raz kolejny zachęciły młodzież gimnazjów i szkół średnich do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim, który odbył się 2 czerwca 2016 r. Propagowanie literatury i sztuki artystów regionalnych, pochodzących z ziemi gostynińskiej oraz spotkanie z artystami (spotkanie autorskie) - taką możliwość stworzyli organizatorzy - Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Gostyninie.

Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice:

Łucja Kaczmarek kl. Id (opiekun p. Agnieszka Siedlecka)
Karolina Bińkowska kl. IIId (opiekun p. Katarzyna Majewska)
Natalia Brudnicka kl. IIId (opiekun p. Katarzyna Majewska)


Recytatorzy prezentowali 2 wiersze wybranych twórców. Jury oceniało m.in. interpre-tację utworów, barwę i czystość głosu, zrozumienie wygłaszanego tekstu, ogólny wyraz artystyczny. Wśród laureatów znalazły się nasze uczennice:

II miejsce Łucja Kaczmarek
III miejsce Natalia Brudnicka


Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.Agnieszka Siedlecka


Dla każdego coś miłego


"Zbiór wierszyków, co rym mają. Może Ci się spodobają?"

W tym roku już po raz trzeci biblioteka szkolna wydała tomik z wierszykami dla dzieci. Z okazji "Dnia Dziecka" oraz "Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom", książeczki przekazane zostały do dwóch przedszkoli. Wręczono je także nauczycielom oraz pracownikom naszego gimnazjum, aby wspólnie ze swoimi dziećmi mogli oni uczestniczyć w dorocznym święcie propagowania czytelnictwa.

Autorami zawartych w tomiku wierszy są: Monika Sikorska, Sara Górska, Daria Lelińska, Jakub Czarnecki i Dorota Augustyniak. Tekstom towarzyszą kolorowe ilustracje wykonane przez: Martynę Gołaś, Monikę Sikorską, Sarę Górska, Rafała Sielaczka, Darię Badenę, Magdalenę Filińską, Katarzynę Kostuniak i Barbarę Borczyńską.
Dorota Augustyniak


Dzień ScratchaW tym roku Dzień Scratch przypadł trochę niefortunnie - 14 maja (sobota)!!! Zatem zdecydowaliśmy się organizację tego wydarzenia dwa dni wcześniej - 12 maja (czwartek) - brzmi dobrze.
Tego dnia uczniowie klasy IIIa, którzy już znają Scratcha podzielili się swoimi wiadomościami i umiejętnościami z innymi. Mateusz Łuczak oraz Maciej Kołodziejczak przeprowadzili warsztaty dla swoich kolegów podczas, których zaprezentowali przygotowaną przez siebie grę Labirynt a następnie wspólnie przygotowali skrypt tej gry.
Po sukcesie chłopców w roli nauczycieli, kolejni uczniowie już piszą skrypty, które chcą zaprezentować i choć przez chwilę wcielić się w rolę nauczyciela.

Magdalena Lonik


Gimnazjum nr 2 na Titanicu... i w ZooW czwartek, 19 maja uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do Warszawy. W dobrych humorach dotarliśmy do pierwszego punktu wyprawy, czyli do Pałacu Kultury i Nauki, by podziwiać wystawę Titanica - statku, który zatonął na swoim pierwszym rejsie poprzez zderzenie z górą lodową. Najbardziej zachwyciły nas pomieszczenia, w których pasażerowie spędzali swój czas.

Po ponad dwóch godzinach oglądania eksponatów pojechaliśmy do warszawskiego ZOO, gdzie spędziliśmy kolejne dwie godziny. Zadowoleni robiliśmy zdjęcia zwierzętom i przypatrywaliśmy się ich karmieniu. Rozczulił nas widok pingwinów i małych małp.

Po mile spędzonym popołudniu zmęczeni wsiedliśmy do autobusu i po 18.00 dotarliśmy pod szkołę.


Patrycja Piotrowicz


Nasz uczeń laureatem konkursu historycznego "Polska Jagiellonów"20 maja 2016 r. miał miejsce konkurs historyczny pod nazwą "Polska Jagiellonów". Konkurs ten posiada szeroki zakres materiału, dotyczący polityki, kultury i gospodarki okresu panowania dynastii Jagiellonów. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku.

W każdym roku szkolnym konkurs ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów gimnazjum. W roku bieżącym laureatem konkursu został uczeń Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie - Kamil Wiliński. Kamil zdobył 1 miejsce pokonując wszystkich rywali z powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego. Pozostałe osoby reprezentujące Gimnazjum nr 2 w konkursie to: Magdalena Filińska, Piotr Sitek, Daniel Wujkowski, Bartosz Bigielmajer, Rafał Sielaczek.

Należy zauważyć, że Kamil jest dopiero uczniem klasy pierwszej, więc jest to dla niego duży sukces, kolejny, który może dopisać do "swojego CV", bowiem w zeszłym roku szkolnym Kamil został laureatem bardzo prestiżowego ogólnopolskiego konkursu historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego".

Serdecznie gratulujemy Kamilowi i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.


Mateusz Lewandowski


Młodzieżowy mecz z kulturalnym dopingiemRywalizacja na boisku, jak też gromkie okrzyki kibiców rozbrzmiewały w dniu wczorajszym (17.05.) na hali sportowej w Gostyninie. W tym roku w turnieju wzięło udział 8 szkół podstawowych: SP nr 3 z Gostynina, oraz uczniowie szkół ze Szczawina Kościelnego, Białotarska, Sierakówka, Emilianowa, Lucienia, Solca i Pacyny. Oprócz drużyny piłkarskiej każda szkoła musiała zaprezentować zespół dopingujący swoich zawodników.

Sędzią meczu finałowego pomiędzy uczniami SP nr 3 z Gostynina a uczniami szkoły podstawowej z Pacyny był Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie mł. insp. Zbigniew Włodkowski. Rozgrywka zakończyła się konkursem rzutów karnych, gdzie zwycięski puchar wywalczyli piłkarze z SP nr 3. Natomiast najlepszymi kibicami okazali się uczniowie ze Szczawina Kościelnego.

Każdy uczestnik turnieju otrzymał nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta w Gostyninie, Urząd Gminy w Gostyninie, Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, Płocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej i Polski Związek Piłki Nożnej.

Organizatorem turnieju "Fair kibicowanie - tak ważne jak granie" było Gimnazjum nr 2 oraz Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie. A za całe zamieszanie odpowiedzialni byli: Krzysiek Olszar i Arek Jędrzejewski.


Arkadiusz Jędrzejewski


Srebro młodych tenisistówTenisiści stołowi Gimnazjum nr 2 w Gostyninie - wychowankowie UKS ALFA GOSTYNIN wywalczyli srebrny medal XVIII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej!

W finałowym meczu 3:2 ulegli reprezentacji Grodziska Mazowieckiego. Brawo Szymon Marciniak, Brawo Adrian Przybyła, Brawo Jędrzej Gawin!
Tomasz Kujawa


X Regionalny Konkurs Recytacji Poezji Stanisława Barańczaka15 kwietnia 2016 roku w Gostynińskim Centrum Edukacji odbył się X Regionalny Konkurs Recytacji Poezji Stanisława Barańczaka. W konkursie wzięło udział 26 uczniów ze szkół w Baruchowie, Nowym Duninowie, Lucieniu, Solcu, Strzelcach i Gostyninie.

Członkowie jury podkreślali wysoki poziom umiejętności recytatorskich uczestników oraz ich wspaniałą interpretację i doskonały ogólny wyraz artystyczny.
Dwoje uczniów z naszej szkoły może poszczycić się sukcesem odniesionym w tym konkursie - Zuzanna Majchrzak z klasy IIId zajęła III miejsce, a Wiktoria Michalska z klasy Ia otrzymała wyróżnienie.
Wszystkim nagrodzonym i uczestnikom gratulujemy życząc dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich zainteresowań literackich i recytatorskich.


Katarzyna Majewska


Sopot, Malbork - relaks przed morderczym finiszemPrzewidując zdwojony wysiłek przed końcem roku szkolnego uczniowie klasy Ia, Ic i IIc postanowili wziąć głębszy oddech i zrelaksować się w pięknych okolicach północnej Polski. 11 maja z samego rana ruszyliśmy Bursztynową autostradą nad Bałtyk. Przywitała nas wspaniała pogoda i uroczy Sopot. Spacerowaliśmy po Sopockim Molo, po plaży i po ulicach wspaniałego kurortu. Po południu przyszedł czas na lekcję muzealną w zamku krzyżackim w Malborku. Potężna budowla robi niesamowite wrażenie a niekończące się korytarze zmuszają do wysiłku. Zapraszamy do fotorelacji.


Agnieszka Janecka


Kolejne muzyczne sukcesy naszych uczniów29 kwietnia, w MCK w Gostyninie, odbył się XXII Przegląd Muzyczny GAMA'2016. Z wielką radością informujemy, że pierwsze miejsce w kategorii wokalnej dla gimnazjum zajęła Zuzia Majchrzak, uczennica naszej szkoły.

W kategorii instrumentalnej dla gimnazjum pierwsze miejsce zajął zespół ROSES z MSM I st. w Gostyninie, w którym na jednym z akordeonów gra Małgosia Leśniewska, a na bębnie djembe Patrycja Urbańska - również uczennice naszej szkoły.

Gratulujemy też udanego występu naszemu duetowi wokalnemu - Julii Falkowskiej i Konradowi Kolasińskiemu.


Urszula Lasota


"Wieczorki u Pana Henryka"Rok 2016 ustanowiony został Rokiem Henryka Sienkiewicza. W tym roku przypada również 170 rocznica urodzin i 100 rocznica śmierci wielkiego pisarza - noblisty, jednego z patronów naszego Gimnazjum.

Z tej okazji Miejska Biblioteka Publiczna, Biblioteka Pedagogiczna w Płocku - Filia w Gostyninie, Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi w Białem oraz Miejskie Centrum Kultury zorganizowały cykliczne spotkania - "Wieczorki u Pana Henryka".

W dniu 28.04.2016 r. zgromadzeni w restauracji "Bajka" goście mieli możliwość posłuchania fragmentów z książek - "Krzyżacy", "Quo Vadis" i "Rodzina Połanieckich" czytanych m.in. przez uczniów z Gimnazjum nr 2.

W bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza wcielili się: Anna Michalak, Zuzanna Kołodziejczak, Weronika Szczypawka, Rafał Sielaczek i Mateusz Kotowicz.


Dorota Augustyniak


III Festiwal piosenki PapieskiejDnia 7 maja w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie odbył się III Festiwal piosenki Papieskiej "Jan Paweł II - Człowiek Święty".

Naszą szkołę reprezentował uczeń Konrad Kolasiński z klasy II D, który wykonał piosenkę pt. "Lolek" autorstwa Magdy Anioł.
s. Elwira


I miejsce w Konkursie Plastycznym


Uczennica naszej szkoły Maja Wasilewska z klasy II A zajęła I miejsce w XVIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "W trosce o nasze bezpieczeństwo" (etap powiatowy). Praca została przekazana do etapu ogólnopolskiego.

Gratulujemy serdecznie!

Anna Michalska


Rekrutacja 2016/2017 wciąż trwa :)Dla wszystkich z Państwa, którzy jeszcze nie podjęli decyzji lub, którzy z powodu braku czasu odkładają podjęcie decyzji na sam koniec, przypominamy, iż cały czas trwa rekrutacja do Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie.

W nadchodzącym roku szkolnym 2016/2017 proponujemy klasy o zainteresowaniach:

  • humanistyczno-językowych: ze zwiększoną ilością godzin języka angielskiego.
  • matematyczno-informatycznych: dla uczniów lubiących przedmioty ścisłe i uzyskujących dobre wyniki w nauce, szczególnie z matematyki i informatyki. W klasie tej oferujemy dodatkowe zajęcia z mechatroniki.
  • przyrodniczo-turystycznych: dla miłośników przyrody, turystyki i krajoznawstwa oraz uzyskujących dobre wyniki w nauce z przyrody.
  • ogólnych: klasę odpowiednią dla uczniów, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych zainteresowań, w której rozwiną swoje umiejętności, by w przyszłości podjąć naukę w klasie o wymarzonym profilu w szkole ponadgimnazjalnej.


Wszelkie informacje, terminarz i zasady rekrutacji, dostępne są na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 w Gostyninie: Rekrutacja 2016/2017

Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie
ul. Wojska Polskiego 23
09-500 Gostynin
tel. (0-24) 235-38-16


Do zobaczenia :)


Sukcesy G2 w historycznym konkursieZ okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym zorganizowano konkurs historyczny pt. "Chrześcijaństwo w średniowiecznej Polsce". Do udział przystąpiło wiele drużyn z różnych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów nie mogło zabraknąć na konkursie. Zwłaszcza, że konkurs wzbudził wśród uczniów zainteresowanie.

Część artystyczna wraz z wręczeniem nagród odbyła się w Starostwie Powiatowym. Patronat nad konkursem obieli: Starosta Gostyniński, Burmistrz Miasta Gostynina, Wójt Gmin Gostynin, Parafia Miłosierdzia Bożego w Gostyninie.

Nasi uczniowie zajmowali:

II miejsce ex aequo - Drużyna z G1 1. Dawid Lewicki; 2. Olaf Cichosz; 3. Klaudiusz Mikołajczyk oraz Drużyna z G2 1. Daniel Wujkowski; 2. Mikołaj Rowiński; 3. Kamil Wiliński

III miejsce ex aequo - Drużyna z G2 1. Bartosz Bigielmajer, 2. Mateusz Olejniczak, 3. Piotr Sitek oraz Drużyna z G2 1. Anna Michalak, 2. Julia Puternicka, 3. Kacper Zieliński

Mateusz Lewandowski


"Mistrzowie SuDoKu" z G2 … NIEPOKONANI !!!26 kwietnia 2016r. odbyła się kolejna edycja Międzyszkolnego Konkursu "Mistrz SuDoKu", organizowanego przez Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie. Do konkursu zgłoszono dziewięć 3-osobowych zespołów uczniów z czterech szkół gimnazjalnych: Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie (5 zespołów), Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Solcu (1 zespół), Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku (1 zespół) oraz Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie (2 zespoły).

Po trzech etapach konkursu okazało się, że NASI UCZNIOWIE SĄ NIEPOKONANI ! Naszą szkołę reprezentowały dwa zespoły, które okazały się zwycięskie:

1. Oliwia Reńda, Anna Baranowska, Mateusz Łuczak - I miejsce
i
2. Joanna Baranowska, Łucja Kaczmarek, Hubert Świątkowski - II miejsce.

Bardzo gorąco dziękujemy naszym Zwycięzcom za udział, chęci i wysiłek oraz serdecznie gratulujemy wygranej!

Dumni Opiekunowie: Katarzyna Tworus i Ewa Zajączkowska.


Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich w bibliotece G2.Co roku 23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Został on ustanowiony w 1995 roku przez UNESCO, na wniosek rządu Hiszpanii oraz Międzynarodowej Unii Wydawców. Święto zainaugurowano w Barcelonie, w setną rocznicę powstania Unii, a także w rocznicę urodzin lub śmierci takich pisarzy, jak: Miguel de Cervantes, William Shakespeare, czy Vladimir Nabokov. Dzień Książki był w Hiszpanii obchodzony już w roku 1930, a od 2007 roku 2013; obchodzimy to święto także w Polsce.

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich na całym świecie podejmowane są różne inicjatywy, które mają służyć promocji czytelnictwa oraz ochronie praw autorskich i własności intelektualnej. Również w naszej szkole zorganizowane zostało święto książki. Z tej okazji ogłoszono konkurs na hasło promujące czytelnictwo, rozwieszono plakaty informujące o Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich. Dla uczniów naszego gimnazjum przygotowano cytaty o książkach, zabawne wpisy ze szkolnych zeszytów oraz rysunkowy humor o książce. Wśród klas trzecich przeprowadzona została ankieta na temat "Wyborów czytelniczych uczniów". Przyznano również nagrodę książkową dla ucznia klasy trzeciej za najlepsze czytelnictwo, którą otrzymała Martyna Gołaś z klasy 3c.


Dorota Augustyniak


Egzamin gimnazjalny w G2Egzamin gimnazjalny napisany. Czekamy na wyniki. Mamy nadzieję, iż będą one równie wysokie co w latach ubiegłych.


Arkadiusz Jędrzejewski


Nauczyciele z Gimnazjum nr 2 drugi rok z rzędu mistrzami !!!II Mistrzostwa Rejonu w Bowlingu, obrona tytułu mistrzowskiego z roku poprzedniego i wspaniała zabawa. Ten krótki opis bardzo dobrze oddaje atmosferę zawodów, w których nauczyciele Gimnazjum nr 2 wspomagani przez koleżankę z Zespołu Szkół po raz drugi z rzędu wygrali zawody bowlingowe. Rywalizacja była bardzo zacięta, dziewięć pozostałych drużyn, zgodnie z zasadą "bij mistrza" walczyło bardzo dzielnie, ale i tak członkowie ZNP oddział Gostynin wywalczyli zwycięstwo. "Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się obronić tytuł po raz kolejny" dodał kapitan gostynińskiego teamu.


Arkadiusz Jędrzejewski


Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta w Gimnazjum nr 2W ostatni piątek młodzież Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie brała udział w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta. Przez cały dzień, uczniowie głosowali na swoich kandydatów. Spośród siedmiu chętnych wybraliśmy trzy osoby, które będą reprezentowały naszą szkołę we władzach miejskich. Gratulujemy.


Arkadiusz Jędrzejewski


"Śpiewająco" wygrany kolejny płocki konkurs!


Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku zorganizowało 31 marca I Konkurs Piosenki Obcojęzycznej "Śpiewająco", przeznaczony dla gimnazjalistów. W konkursie wzięły udział dwie reprezentantki naszej szkoły - Zuzanna Majchrzak i Marika Gawryłow. Miały bardzo dużą konkurencję - oprócz uczniów płockich szkół wystąpili utalentowani wokaliści z Bodzanowa, Wyszogrodu, Gąbina, Łącka, Siecienia i Słupna.

Wykonawcy śpiewali utwory po angielsku, niemiecku i włosku (za inny język niż angielski jurorzy przyznawali dodatkowe punkty).

Decyzją jurorów pierwsze miejsce w konkursie zajęła nasza uczennica - Zuzanna Majchrzak. Zaśpiewała piosenkę "Freedom", znaną z filmu "Django Unchained", po angielsku, więc do wygrania nie potrzebowała nawet dodatkowych punktów.

Wykonania konkursowej piosenki mogliśmy wysłuchać podczas "dni otwartych" w naszym gimnazjum. Serdeczne gratulacje!


Urszula Lasota


G2 z pucharem i dyplomem Starosty Gostynińskiego


G2 z pucharem i dyplomem Starosty Gostynińskiego za I miejsce w eliminacjach powiatowych do XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.


Witold Michalski


Niezwykły projekt edukacyjnyMichał Paszkiewicz, Jakub Białkowski i Maciej Zimoląg z klasy II B oraz Radosław Kuta z klasy II D uczestniczyli – jako wolontariusze – w zajęciach odbywających się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym imienia Jana Pawła II w Gostyninie.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 czterej uczniowie naszego gimnazjum co drugi czwartek każdego miesiąca pomagali wychowankom SOSW podczas ćwiczeń prowadzonych metodą Weroniki Sherborne. W zajęciach prowadzonych przez panią Marzenę Czajkowską-Paszkiewicz, która jest ich inicjatorką, uczestniczyło sześcioro dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 Specjalnej w Gostyninie.
Już ponad 20 lat zajęcia z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne prowadzone są w szkole specjalnej dla wspomagania rozwoju poprzez stymulowanie go i wyrównywanie opóźnień rozwojowych.


Opiekunem projektu był pan Tomasz Kujawa.


Kto kogo - i czy w ogóle poskromi?W 400 rocznicę śmierci jednego z najwybitniejszych pisarzy literatury angielskiej - Wiliama Szekspira, grupa teatralna ,,Nurt teatru" z Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie, postanowiła wystawić jedno z jego dzieł - ,,Poskromienie złośnicy".

Historia niepokornej Katarzyny, od której stroni całe otoczenie oprócz przekornego Petruchia, zainspirowała młode aktorki z gimnazjum. Szekspir jako idealny znawca ludzkich osobowości, świetnie pokazał przewrotny charakter głównego bohatera, który prowadzi do poskromienia nieznośnej złośnicy.

Dziewczęta z grupy teatralnej doskonale wcieliły się w swoje role mając utrudnione zadanie, gdyż musiały w większości przybrać postacie męskie.

Uważam, że doskonale sprostały niełatwemu i ambitnemu zadaniu, jakim było odświeżenie i ożywienie klasyki oraz nadanie jej nowego charakteru, o czym świadczyły brawa zgromadzonej publiczności szkolnej.


Katarzyna Majewska


Dzień otwarty w Gimnazjum nr 2 w GostyninieGimnazjum nr 2 w Gostyninie 06 kwietnia po raz kolejny otworzyło swoje drzwi dla spragnionych informacji o szkole uczniów klas szóstych z terenu miasta i gminy Gostynin. Już od wczesnych godzin rannych, gościliśmy szóstoklasistów ze szkoły podstawowej nr 3 i szkół gminnych. Uczniowie z "jedynki" odwiedzili nas po południu. Wszyscy spotkaliśmy się na sali gimnastycznej, gdzie rozpoczęły się atrakcje Dnia Otwartego. Pani Dyrektor Beata Wasiak-Grudzińska i Jolanta Łykowska przywitały młodzież, prezentując ofertę dydaktyczną naszej szkoły. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej, występów artystycznych oraz filmu promującego naszą szkolę, rozpoczęły się warsztaty taneczne, które przykuły uwagę znacznej części szóstoklasistów. Następnie nasi goście zwiedzali naszą szkołę, gdzie mogli zobaczyć atrakcje przygotowane przez nauczycieli przedmiotowych oraz uczniów Gimnazjum nr 2.

Zadowolone miny, uśmiechy oraz słowa pochwał przekonują nas, że zarówno dzień otwarty jak i codzienna praca w naszej placówce zachęciła uczniów klas szóstych, by w przyszłym roku szkolnym stali się częścią naszej dużej szkolnej rodziny.

Zapraszamy!!!


Arek Jędrzejewski


Młodzieżowa Rada Miejska

Lista zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Miejskiej z Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie:

Lp Numer okręgu wyborczego Imię (imiona)i nazwisko kandydata na radnego Nazwa szkoły (okręgu wyborczego)
1. 2 DARIA BADENA Gimnazjum nr 2 w Gostyninie
2. 2 KATARZYNA STĘPNIAK Gimnazjum nr 2 w Gostyninie
3. 2 BARBARA MICHALAK Gimnazjum nr 2 w Gostyninie
4. 2 MATEUSZ KOTOWICZ Gimnazjum nr 2 w Gostyninie
5. 2 KAROLINA WIKTORIA UMIŃSKA Gimnazjum nr 2 w Gostyninie
6. 2 KACPER ZIELIŃSKI Gimnazjum nr 2 w Gostyninie
7. 2 MARIKA GAWRYŁOW Gimnazjum nr 2 w Gostyninie

Więcej informacji dotyczących Młodzieżowej Rady Miejskiej można znaleźć w zakładce Dla uczniów.


XIV Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego


W dniu 18 marca br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki odbył się XIV Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego. W konkursie udział wzięło 62 uczniów z całego powiatu. Gimnazjum nr 2 reprezentowała grupa 6 uczniów i aż czworo z nich zajęło miejsca w pierwszej dziesiątce.
Oto nasi zwycięzcy:

miejsce 2. - Dębska Katarzyna
miejsce 3. - Wiliński Kamil
miejsce 6. - Strzelecki Jan
miejsce 9. - Brzózka Jakub

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

Alicja ZygmuntGimnazjum nr 2 mistrzami powiatu w pływaniuW piątek 01.04.2016 odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu, w których wzięły udział szkoły gimnazjalne i szkoły średnie. Zmagania odbywały się w kategorii dziewcząt i chłopców na dystansie 50m stylem dowolnym, grzbietowym oraz w sztafecie 4x50m stylem dowolnym. Wyścigi punktowane były za zwycięstwo 7pkt, za 2 miejsce - 5, za trzecie - 4, aż do 6 - 1pkt. Uczennice G2 zdobywając pierwsze miejsce nagrodzone okazałym pucharem potwierdziły, iż ciężka praca na zajęciach sekcji pływackiej, prowadzonych przez instruktora pływania Arkadiusza Jędrzejewskiego, daje wymierne korzyści. Chłopcy po wspaniałej walce zajęli 2 miejsce, uhonorowane dyplomem. Nasza szkoła już od wielu lat prowadzi zajęcia na pływalni, co daje odzwierciedlenie w wynikach. Zapraszamy wszystkich chętnych szóstoklasistów z terenu miasta i powiatu, chcących rozwijać swoje pasje pływackie, do naszego gimnazjum. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na arenie miejskiej, jak i międzypowiatowej.


Arkadiusz Jędrzejewski


Kolejny sukces tenisistów stołowych!W środę 30 marca uczniowie Gimnazjum nr 2 uczestniczyli w finale rejonowym w tenisie stołowym "O PUCHAR REDAKTORA JANUSZA STRZAŁKOWSKIEGO" który rozgrywany został w Płocku. Nasi chłopcy kolejny raz potwierdzili swój wielki talent. W kategorii uczniów gimnazjum zwyciężył Szymon Marciniak, drugi był Adrian Przybyła, a na czwartym miejscu zawody ukończył Jędrzej Gawin. Szymon i Adrian będą reprezentować naszą szkołę w finale wojewódzkim. Trzymamy kciuki za Wasz kolejny udany występ.


Tomasz Kujawa


Wycieczka na zabytkowy cmentarzDnia 23 marca 2016 r. członkowie Koła historyczno-regionalnego wybrali się na cmentarz ewangelicko- augsburski w Gostyninie. Dowiedzieli się, że w 1824 roku przybyli do naszego miasta niemieccy osadnicy, a ponieważ byli innego wyznania władze przyznały im miejsce na świątynię i cmentarz. Po drugiej wojnie światowej polscy "patrioci" zaczęli niszczyć nagrobki i dewastować cmentarz. Uczniowie oglądali zniszczone tablice nagrobkowe i czytali umieszczone na nich napisy w języku niemieckim a także polskim, gdyż po długim czasie przebywania na ziemiach polskich niemieccy przybysze zaczęli mówić i czytać po polsku. Uczestnicy wycieczki opuścili cmentarz z nową wiedzą i nowym spojrzeniem na historię Gostynina.


Uczeń klasy I a
J. Strzelecki


Konkurs plastyczny "KOCHAM CIĘ ŻYCIE"


W dniu 21 marca podczas dnia otwartego w PUL Gostynin odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom konkursu plastycznego "Kocham Cię życie". Laureatem konkursu została uczennica naszej szkoły Martyna Gołaś.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Anna Michalska


I Powiatowy Konkurs Informatyczny


16 marca 2016 roku w Liceum odbył się I Powiatowy Konkurs Informatyczny pod Patronatem Starosty Gostynińskiego oraz firmy Hewlett Packard Enterprise.
Konkurs składał się z dwóch konkurencji:
testu z wiedzy teoretycznej oraz zadania sprawdzającego umiejętności praktyczne na stanowisku komputerowym.
Drużyna z naszej szkoły w składzie: Gontarek Krystian IIa, Rowiński Mikołaj IIa i Wujkowski Daniel IIa zajęła II miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Sylwia Janecka
Awans Gimnazjum nr 2 do finałów XVIII MAZOWIECKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJTenisiści stołowi G2 Gostynin wygrali eliminacje rejonowe i awansowali do finałów XVIII MAZOWIECKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ.
Żeńska drużyna "zdziesiątkowana" przez grypę zajęła IV miejsce.
Gratuluję i proszę o więcej.

Reprezentacja G2:
Jędrzej Gawin, Adrian Przybyła i Szymon Marciniak. Oliwia Kotarska i Julia Mularczyk.


Tomasz Kujawa


Szkolny Konkurs Inform@tyczny


W tym tygodniu w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Informatyczny. Przeznaczony był dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły i obejmował treści obowiązujące w podstawie programowej z informatyki.
Najlepszymi informatykami okazali się:
Krystian Gontarek z 2a zajmując I miejsce,
Daniel Wujkowski - 2a oraz Mikołaj Rowiński - 2a zajmując II miejsce,
Mateusz Olejniczak z 3a zajmując III miejsce.
16 marca Krystian Gontarek, Daniel Wujkowski oraz Mikołaj Rowiński będą reprezentować nasze Gimnazjum w Liceum podczas I Powiatowego Konkursu Informatycznego pod Patronatem Starosty Gostynińskiego oraz firmy Hewlett Packard Enterprise.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w LO.

Magdalena Lonik


Zwycięstwo G2 w I Turniej Piłki Siatkowej Trójek22 marca 2016r, w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym Odbył się "I Turniej Piłki Siatkowej Trójek". Do rywalizacji stanęło siedem ekip (G1 Gostynin, G2 Gostynin, Gimnazjum Solec, Gimnazjum Łanięta, Gimnazjum Lucień, Gimnazjum Szczawin, Gimnazjum Emilianów), I miejsce zajęli chłopcy z G2 Gostynin. Serdecznie gratuluję.


Witold Michalski


Puchar Dyrektora GCE dla naszych koszykarek!16 marca odbył się Turniej piłki koszykowej o Puchar Dyrektora GCE z udziałem naszych sportsmenek.
I m-ce zajęły nasze dziewczęta, które po dogrywce pokonały zespół GCE (II miejsce turnieju) oraz dziewczęta z Gimnazjum nr 1, które ostatecznie zajęły III miejsce.
Najlepszą zawodniczką turnieju została wybrana Oliwia Kotarska uczennica klasy II c. Brawo "Noblistki"

Dziekuję i gratuluję Wam kolejnego sukcesu sportowego!

Reprezentacja G2:
Julia Mularczyk, Agata Olkiewicz, Agata Kujawa, Julia Puternicka, Natalia Modrzejewska, Julia Szac, Oliwia Kotarska, Ania Paćkowska i Karolina Umińska.


Tomasz Kujawa


Smerfowy spektakl dla małych widzówDzień 8 marca 2016r. był dniem bardzo kolorowym, a dokładniej niebieskim. Dlaczego niebieski? Jest to motyw przewodni małych stworków zamieszkujących wioskę gdzieś daleko w lesie, której nikt nie jest w stanie znaleźć. Chyba, że z pomocą innych. Mowa tu oczywiście o bardzo dobrze wszystkim znanych smerfach.

Kilku uczniów klasy IIa oraz IId postanowiło w ramach projektu edukacyjnego pokazać naszym najmłodszym przyjacielem jak ważne jest, by, by nie ufać obcym oraz umieć sobie pomagać w trudnych chwilach. Spektakl wystawiono, dzięki uprzejmości Pani dyrektor w Miejskim Przedszkolu Nr 4 przy ulicy Armii Krajowej. Przedstawienie opowiadało historię, w której mały smerf Sasetka (Julia Falkowska) przyprowadziła o wioski nieznajomą kobietę, która porwała większość mieszkańców tej osady. Niektórzy z niebieskich przetrwało i postanowiło ruszyć na pomoc reszcie swojej rodziny. Ta przygoda skończyła się pomyślnie, ale gdyby nie praca zespołowa smerfów mogłoby to skończyć się gorzej. W skład smerfów ratowników wchodzą:
Papa Smerf - Daniel Wujkowski
Łasuch - Konrad Kolasiński
Ważniak - Malina Sierant
Laluś - Patrycja Piotrowicz
Smerfetka - Oliwia Reńda

"Ciemną stronę", w której skład wchodzą Hogata i Gargamel zagrali Gabriela Rękawiecka oraz Jakub Golus.

Po przedstawieniu, które zakończyły gromkie oklaski maluchów Melisa Dyś nauczyła małych widzów, również i opiekunek, zabawnej piosenki o kocie Gargamela - Klakierze. Smerfy oraz ich przyjaciółka melisa bardzo chciały dowiedzieć się, czy dzieci potrafiłyby poprawne zachować się w sytuacji w jakiej znalazły się smerfy, by zachować wiedzę na ten temat i z chęcią opowiadały swoje historie.


Opiekunem projektu była Pani pedagog Małgorzata Kicka. Dziękujemy Pani za wytrwałość we współpracy z nami oraz naszej publiczności za świetną zabawę.


Awans chłopców na XVIII MAZOWIECKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJChłopcy z Gimnazjum nr 2 najlepsi w zawodach rejonowych w unihokeju. Jest upragniony, wywalczony po zaciętych grach awans na XVIII MAZOWIECKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ.

Reprezentacja G2:
Mateusz Łuczak, Adrian Lewandowski, Mateusz Olejniczak, Dominik Dymowski, Hubert Świątkowski, Mateusz Weber, Alan Jurkowski, Dariusz Kurkowski, Kacper Olszewski i Rafał Komorowski.


Tomasz Kujawa


Mistrzostwa Powiatu - unihokej chłopcówChłopcy G2 Gostynin najlepsi w XVIII MISTRZOSTWACH POWIATU W UNIHOKEJU

Reprezentacja G2:
Mateusz Łuczak, Adrian Lewandowski, Mateusz Olejniczak, Dominik Dymowski, Hubert Świątkowski, Mateusz Weber, Alan Jurkowski, Dariusz Kurkowski, Kacper Olszewski i Rafał Komorowski.

Tomasz Kujawa


Mistrzostwa Powiatu - unihokej dziewczątXVIII MISTRZOSTWA POWIATU W UNIHOKEJU DZIEWCZĄT ... i kolejne II miejsce drużyny G2 Gostynin w tym roku.
Gratulacje dziewczyny!

Reprezentacja G2:
Julia Puternicka, Agata Kujawa, Agata Olkiewicz, Natalia Modrzejewska, Ania Paćkowska, Julia Mularczyk, Karolina Umińska, Julia Szac, Oliwia Kotarska, Daria Badena i Martyna Szynkowska.


Tomasz Kujawa


Wysportowani chłopcy z G2Równowaga zachowana!
XVIII Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej chłopców - idąc w ślady dziewcząt chłopcy też zajęli II miejsce.

Reprezentacja G2:
Mateusz Łuczak, Alan Jurkowski, Mateusz Olejniczak, Wiktor Wasilewski, Mikołaj Radzki, Hubert Konarski, Kacper Olszewski, Dariusz Kurkowski, Hubert Świątkowski, Kacper Lemański i Jakub Lewandowski.


Tomasz Kujawa


Wysportowane dziewczyny z G2XVIII Powiatowe Zawody Piłki Ręcznej i II miejsce drużyny dziewcząt.
Wielkie dzięki i gratulacje :) Serca do gry Wam nie brakowało!

Reprezentacja G2:
Julia Puternicka, Natalia Czupryniak, Ania Zajączkowska, Agata Kujawa, Julia Zaremba, Julia Mularczyk, Natalia Modrzejewska, Ania Paćkowska, Kaja Tyrajska, Daria Badena, Martyna Szynkowska i Julia Szac.


Tomasz Kujawa


Uczniowie Technikum Żywienia w Gimnazjum nr 2Uczniowie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego przyszli do naszej szkoły i zachęcali uczniów do zdrowego odżywienia się. W ramach Dnia Kobiet uczniowie Technikum Żywienia rozdawali, przede wszystkim uczennicom naszej szkoły, swojej produkcji potrawy. Uczniowie z GCE oprócz promocji zdrowego odżywienia reklamowali także swój kierunek, częstowali mandarynkami na deser i rozdawali ulotki.


Mateusz Lewandowski


Konkurs Wiedzy Religijnej "Benedictus" w G2Dnia 02 marca 2016 r. odbył się Konkurs Wiedzy Religijnej pt. "Benedictus" dla gimnazjów i szkół podstawowych. Na etap dekanalny do Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie przybyło 20 uczniów z 2 parafii. Konkurs został przeprowadzony przez księdza Dziekana Ryszarda Kruszewskiego i panią Dyrektor Beatę Wasiak-Grudzińską.

Ze szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce zajął Rafał Cieślak z Gimnazjum nr 1 w Gostyninie, a drugie Julia Puternicka z Gimnazjum nr 2 w Gostyninie. W kategorii szkół podstawowych najlepszy był Jakub Osiński ze Szkoły Podstawowej w Sierakówku. Tuż za nim uplasował się Kamil Rudnicki ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie. Uczniowie ci przeszli do etapu diecezjalnego, który odbędzie się 20 maja 2016 r. w Gimnazjum Publicznym w Gumowie.

Uczestników z naszej szkoły do konkursu przygotowywała s. Elwira. Wszystkim gratulujemy i życzymy powodzenia na następnym etapie.


Uczennice klasy II c
Julia Puternicka
Julia Mularczyk


Autor książki pt. "Wilczęta. Rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych" w G2Dnia 04 marca gościliśmy w szkole autor książki "Wilczęta. Rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych" pana Kajetana Rajskiego. Autor wyjaśnił uczniom na wstępie kilka terminów związanych z tematyką książki i opowiedział o swoich doświadczeniach z procesem powstawania książki oraz o prowadzeniu wywiadów z bohaterami występującymi w pracy. Na zakończenie uczniowie zadawali liczne pytania, na które pan Kajetan udzielał odpowiedzi. Spotkanie przebiegło w atmosferze skupienia i powagi.


Mateusz Lewandowski


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w G2

W naszej szkole odbył się konkurs piosenki patriotycznej oraz akademia z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Najzdolniejsi uczniowie prezentowali swoje zdolności artystyczne z tej okazji.

NASI MISTRZOWIE SuDoKu


24 lutego 2016r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs „Mistrz SuDoKu”, w którym wzięło udział 34 naszych gimnazjalistów. Uczniowie otrzymali do rozwiązania 4 diagramy SuDoKu o różnym stopniu trudności (2 łatwe, 1 średnio trudny oraz 1 trudny) i mieli do zdobycia 217 punktów, w czasie 40 minut.

Naszymi niepokonanymi i niedoścignionymi zwycięzcami i zdobywcami I miejsca są:
Anna Baranowska (kl.IIIB) i Oliwia Reńda (kl.IIA).

Obie uczennice rozwiązały wszystkie diagramy przed czasem i uzyskały maksymalną liczbę punktów!
GRATULUJEMY!!!

Zdobywcami II miejsca są:
Łucja Kaczmarek (kl.IB) i Mateusz Łuczak (kl.IIIA),
którzy zdobyli odpowiednio 166 i 174 punktów.

Na III miejscu, z 144 punktami uplasowała się:
Joanna Baranowska (kl.IIC).

Na wyróżnienie (109 punktów) zasługuje również:
Agata Kujawa (kl.IA).

Wyróżnionej „Szóstce” serdecznie gratulujemy umiejętności, zdolności, a szczególnie chęci oraz zapału! Dziękujemy wszystkim uczniom za udział, a zwycięzcom życzymy powodzenia w II międzyszkolnym etapie tego konkursu.

Organizatorzy konkursu:
Ewa Zajączkowska i Katarzyna Tworus


TEATR HISTORYCZNY- rodowód rycerstwaW poniedziałek, po raz kolejny, wystąpił w naszej szkole Teatr Historyczny Chorągwi Komturstwa Gniewskiego. Jest to grupa rekonstrukcyjna, która specjalizuje się w prowadzeniu "żywych lekcji historii". Spektakle przez nich przygotowane łączą wiedzę i zabawę. Uczestnicy prezentują różne epoki historyczne, życie codzienne rycerzy, uzbrojenie i obyczaje żołnierzy, legionistów itp. W tym roku nasi uczniowie mieli okazję zapoznać się z rodowodem rycerstwa począwszy od czasów Franków. Przedstawione zostało też tło historyczne, realia średniowiecza. Goście z Teatru Historycznego zaprezentowali uzbrojenie i wyposażenie, które jest wierną repliką sprzętu używanego w dawnych epokach. Przedmioty te są odtwarzane we współpracy z historykami, archeologami i rzemieślnikami z Polski i z zagranicy. Przedstawienie było bardzo udane, wszyscy doskonale się bawili, a zwłaszcza uczniowie, którzy mogli wcielić się w postacie z dawnych czasów.


Agnieszka Janecka


MISTRZOWIE KODOWANIA w G2


Mistrzowie Kodowania to projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania w polskich szkołach. Obejmuje on uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z całej Polski.
W czasie dodatkowych zajęć prowadzonych w szkole lub obowiązkowych zajęć informatyki w wybranych klasach trzecich przez nauczycielki informatyki uczniowie uczą się programowania w intuicyjnym języku Scratch. Celem programu jest wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych oraz propagowanie nauki tak zwanego trzeciego języka, za który już dziś uznawane jest programowanie, rozbudzenie kreatywności i umiejętności planowania pracy, rozwijanie logicznego myślenia, przygotowanie do świadomego wykorzystywania nowoczesnych technologii do swojego rozwoju. Nauczyciele biorący udział w programie zostali przeszkoleni przez ekspertów, by prowadzić zajęcia programowania w swoich szkołach. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Projekt realizowany jest przez Samsung Electronics Polska we współpracy z Partnerami: Centrum Cyfrowym Projekt: Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją CoderDojo, stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji” oraz stowarzyszeniem „Dobra Edukacja” przy wsparciu grupy SuperBelfrzy RP. Został on objęty prestiżowymi patronatami Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Gospodarki oraz patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Pawła Orłowskiego. Mistrzowie Kodowania są wspierani przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.Magdalena Lonik


Flesz Sportowy


19 lutego 2016r. w hali miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej odbyły się XVIII Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej chłopców. Do rywalizacji stanęło sześć drużyn: Gimnazjum nr 1 i 2 z Gostynina, Gimnazjum z Białotarska, Gimnazjum z Lucienia, Gimnazjum z Pacyny i Gimnazjum z Emilianowa. Turniej rozegrano w dwóch grupach.

Wygrywając naszą grupę mogliśmy zagrać w finale. W boju o pierwsze miejsce nasi chłopcy pokonali gimnazjalistów z Pacyny 2:1.


Szkołę reprezentowali: Sitek Piotr, Olejniczak Mateusz, Weber Mateusz, Dymowski Dominik, Rybiński Jakub, Borowy Hubert, Jurkowski Alan, Asakowski Szymon, Jędrzejewski Samuel, Bigielmajer Bartosz, Wiktor Wasielewski.


Witold Michalski


Tenisiści zagrali dla naszej szkoły!Kolejne zwycięstwo odnotowali na swoim koncie tenisiści z Gimnazjum nr 2. W rozgrywanych zawodach tenisa stołowego w Bodzanowie najlepsi okazali się nasi chłopcy, którzy w składzie Jędrzej Gawin, Szymon Marciniak i Adrian Przybyła wygrali swoje kategorie wiekowe. II miejsce w kategorii uczniów klas I zajął Radosław Nowicki. Uczniowie otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy, a dla szkoły piękne rakietki do tenisa stołowego, które już niedługo pojawią się na lekcjach WF.

Dziękujemy i gratulujemy sukcesu sportowego.


18.02.2016 r.
Tomasz Kujawa


Finał projektu edukacyjnego z tenisa stołowego.Miło nam zakomunikować, że za zebrane pieniążki podczas rozegranych Mistrzostw Szkoły w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców w ramach projektu edukacyjnego mogliśmy zakupić dwie meczowe piłki ręczne Select Siruius. Jesteśmy pewni, że uatrakcyjnią zajęcia sportowe w naszej szkole.

Projekt przeprowadzony przez uczniów klasy 2c - Szymona Marciniaka, Adriana Augustyniaka i Gracjana Dyszkiewicza.

Opiekun projektu: Tomasz Kujawa


15.02.2016 r.
Tomasz Kujawa


Przeczytajmy filmPrzeczytajmy film to kolejne zadanie w kalendarzu naszego projektu Erasmus+. Techniki pracy z filmem zaprezentowane nauczycielom na spotkaniu w Rumunii bardzo pomogły uczniom zrozumieć język oglądanego w oryginale filmu Karana Johara zatytułowanego "Nazywam się Khan". Jednak temat filmu był tak poruszający, że większość uczniów skupiło się na nim, jako na przesłaniu dla świata. Aby podsumować jak film wpłynął na widzów zacytuję kilka wypowiedzi:

Weronika: "Film "Nazywam się Khan" jest o rasizmie i o tym jak ludzie z syndromem Aspergera postrzegają świat. Jest bardzo poruszający i zrobił na mnie duże wrażenie. Myślę, że gdyby wszyscy myśleli jak Khan, świat byłby lepszy"; Kuba: "Film pokazuje ludzką nietolerancję w stosunku do Muzułmanów i nie tylko"; Kamil: Film jest o mężczyźnie z syndromem Aspergera, który próbuje żyć normalnie. Uczy nas aby nigdy się nie poddawać i aby przemyśleć swoje zachowanie w stosunku do Muzułmanów"; Martyna: "Film przedstawia problem uprzedzeń religijnych, terroryzmu oraz osób z zaburzeniami psychicznymi"; Kuba: "Film ukazuje problemy takie jak rasizm, wykluczenie i radzenie sobie z odmiennością poglądów. Są to bardzo ważne problemy. Pokazuje również, że życie bywa bardziej skomplikowane niż nam się wydaje"; Kasia: "Osoba przedstawiona w filmie jest osobą jaką wszyscy powinniśmy być. Tacy ludzie są na świecie potrzebni. Film zainspirował mnie, aby bardzo się starać i nigdy nie poddawać"; Samuel: "Film ukazuje dyskryminację w codziennym życiu. Podobał mi się, bo jest interesujący i ma wyraźne przesłanie"; Julia: "Ten film jest bardzo smutny, ale pokazuje, że ludzi można podzielić na dobrych i złych, a ich kolor skóry i pochodzenie nie mają znaczenia".

Podsumowując, wszyscy polecamy obejrzenie tego inspirującego filmu.

Edyta Lewandowska


A ponadto:

Hala Sportowa MOSiR ul. Polna
Tańce
Joanna Syska

1,2 i 4 lutego godz. 12:00 - 13:00

Gimnazjum nr 2 w Gostyninie
Piłka siatkowa chłopców
Witold Michalski

3 lutego i 10 lutego
10:00 - 12:00

Szkolna dyskoteka


29 stycznia 2016 r. odbyła się w Naszej Szkole dyskoteka choinkowa. Jej inicjatorem była Dyrekcja placówki oraz Samorząd Szkolny. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 16:30. Wszyscy bawili się wspaniale. Ponadto młodzież, pod czujnym okiem wychowawców, zorganizowała poczęstunki dla społeczności szkolnej. Nad wszystkim czuwało wielu nauczycieli. No cóż duża impreza - dużo opiekunów. Zabawa skończyła się około godziny 20:30, po czym wszyscy bezpiecznie rozeszli się do domów. Dyrekcja oraz Samorząd Uczniowski Gimnazjum dziękują uczniom i nauczycielom za pomoc w organizacji dyskoteki a opiekun SU zaprasza wkrótce na kolejne, miejmy nadzieję, równie udane imprezy.

Filmik dostępny na: profilu Gimnazjum nr 2 w Gostyninie na facebook'u.

Arek Jędrzejewski


Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych


Z radością informujemy, że dwóch uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego - Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2014 - 2020. Najzdolniejszymi z naszej szkoły okazali się Jakub Broda z klasy IB i Bartosz Bigielmajer z klasy IIIA.
Dnia 27 stycznia 2016 roku nasz uczeń Jakub Broda brał udział w uroczystości wręczenia umów stypendialnych, która odbyła się w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, podczas której zostali uhonorowani uczniowie, którzy z najwyższym wynikiem punktowym zakwalifikowali się do uczestnictwa w programie stypendialnym.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w trakcie realizacji projektu.


Dyrekcja i nauczyciele opiekunowie


110 – lecie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gimnazjum nr 2.Przepiękna akademia przygotowana przez nauczycieli Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie wywołała niezwykłe emocje i obfitowała w wiele wzruszających momentów . Obchodziliśmy rocznicę110-lecia ZNP połączoną z upamiętnieniem nauczycieli „Tajnego Nauczania”, którzy poświęcali swoje życie i zdrowie podczas II wojny światowej, by Język i Kultura Polska nigdy nie zginęła.

Akademia, w której udział wzięło 25 uczniów i uczennic pod kierunkiem p. Katarzyny Majewskiej i p. Urszuli Lasoty, rozpoczęła się powitaniem oficjalnych gości: pana Burmistrza, Starosty, Wójtów, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Nauczycieli, Nauczycieli Emerytowanych oraz wszystkich przybyłych na uroczystość. Po krótkiej prezentacji, nastąpiło przedstawienie rysu historycznego ZNP i tajnego nauczania, który został zręcznie wpleciony w scenariusz całej imprezy połączonej z częścią artystyczną. Młodzież zaprezentowała utwory muzyczne, recytacje wierszy, których autorami są nauczyciele emeryci oraz scenki aktorskie przedstawiające przykładowe tajne nauczanie. Uroczystość zakończyła się gromkimi brawami, po których goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Dziękujemy za przygotowanie akademii uczniom ich opiekunom oraz obsłudze technicznej.


fot. i art. Arkadiusz Robert Jędrzejewski


Gallery of thievesW dniu 26 stycznia uczennice klasy 3D - utalentowane uczestniczki zajęć koła teatralnego języka angielskiego, wystawiły przygotowywaną w pierwszym semestrze inscenizację GALLERY OF THIEVES.

Przedstawienie w humorystyczny sposób pokazywało nieudaną próbę kradzieży dzieła sztuki. Nasze aktorki świetnie wcieliły się w swoje role i wykazały się niezwykłym kunsztem aktorskim. Mam nadzieję, że odegrana scenka przypadła do gustu oglądającym ją uczniom i nauczycielom.

Ja ze swojej strony bardzo dziękuję dziewczynom, praca z Wami to wielka przyjemność.


Alicja Zygmunt


Złoto dla I a


Dnia 18 stycznia 2016 roku w naszej szkole odbył się Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców. Zawody zostały zorganizowane i przeprowadzone w ramach projektu edukacyjnego przez uczniów klasy 2c (Szymona Marciniaka, Michała Markowskiego, Kamila Ambroziaka, Piotra Ledziona, Adriana Augustyniaka i Gracjana Dyszkiewicza). W turnieju wzięło udział 37 uczniów naszej szkoły (26 chłopców i 11 dziewcząt).

Najlepszym zawodnikiem w kategorii chłopców został Adrian Przybyła z klasy 1a wygrywając finałowy mecz z Szymonem Marciniakiem wynikiem 3:1, natomiast u dziewczyn zwyciężyła Małgorzata Miścierewicz również z klasy 1a wygrywając finał z Agatą Olkiewicz. Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni dyplomami i medalami, a wszyscy uczestnicy zawodów słodyczami.

Pierwsze cztery osoby z obu kategorii wywalczyły sobie możliwość udziału w nadchodzącym powiatowym turnieju Red. Janusza Strzałkowskiego.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy świetnych wyników i starań włożonych w turniej. Mamy nadzieję że za rok spotkamy się w liczniejszym gronie.

Klasyfikacja końcowa:

Chłopcy:
1. Adrian Przybyła
2. Jędrzej Gawin
3. Szymon Marciniak
4. Radosław Nowicki
5. Patryk Szpejnowski
6. Hubert Konarski
7. Dominik Dymowski
8. Antoni Zarębski

Dziewczęta:
1. Małgorzata Miścierewicz
2. Agata Olkiewicz
3. Julia Lemańska
4. Oliwia Kotarska
5. Julia Szac
6. Ola Michalska
7. Ola Pasikowska
8. Kaja Tyrajska


Szymon Marciniak, 2C


Mistrzostwa Gimnazjum nr 2 Tenisa StołowegoDnia 18 stycznia 2016 roku w hali Gimnazjum nr. 2 o godzinie 8:30 odbędzie się w ramach projektu edukacyjnego Turniej o Mistrzostwo Gimnazjum nr 2 w tenisie stołowym dziewczyn i chłopców. Można się zapisywać do 15 stycznia u organizatorów. Wpisowe wynosi 3zł. Liczba miejsc jest ograniczona do 32 osób w obydwu kategoriach.
Dla najlepszych zawodników czekają nagrody.
Serdecznie zapraszamy, uczniowie klasy 2c!
Kategorie: dziewczyn i chłopców
Dyplomy: 1-6 miejsce
Medale: 1-3 miejsce

Tomasz Kujawa


G2 z WOŚP - mierzymy wysoko!


W niedzielę, 10 stycznia 2016 roku, uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów uczestniczyli w 24. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który został zorganizowany w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie. Na scenie Domu Kultury młodzi artyści mogli zaprezentować swoje umiejętności wokalne oraz taneczne. W ten sposób po raz drugi w tym roku wspomogli zbiórkę pieniędzy dla pediatrii oraz geriatrii. Pierwszy występ odbył się w piątek, dnia 8 stycznia 2016 roku w Gimnazjum nr 2.

Gorące podziękowania kierujemy do wokalistów: Gabrysi Rękawieckiej, Julki Falkowskiej, Konrada Kolasińskiego, Katarzyny Kostuniak, Zuzi Majchrzak, Natalii Felczak oraz Aleksandry Wasilewskiej i Artura Bryłki (uczniów LO) oraz tancerek, które debiutowały na dużej scenie: Sary Głogulskiej, Aleksandry Wojtalik, Maliny Sierant, Agaty Serwatkiewicz, Basi Borczyńskiej, Igi Brzezińska, Gosi Lewandowskiej, Natalii Chojnowskiej, Witkorii Kicka, Natalii Mycka, Oli Smardzewskiej, Oliwii Tyrajskiej, Patrycji Baczyńskiej, Sandry Kirsz. Serdecznie dziękujemy Arturowi Bryłce za współpracę choreograficzną z zespołem tanecznym.

Zdjęcia zamieszczone w tym artykule udostępnione zostały dzięki życzliwości p. Rafała Gościniaka.


Joanna Renata Syska, Małgorzata Kicka


Gimnazjum nr 2 Gostynin na lodowisku i trampolinach :)


Dnia 11.01.15 wybraliśmy się na wycieczkę do Warszawy razem z Panią Ewą Zajączkowską, Panią Katarzyną Tworus oraz z Panem Witoldem Michalskim. W wyjeździe brało udział 41 osób z klas 1a, 2c, 3a i 3d. Odwiedziliśmy lodowisko na stadionie narodowym oraz Hangar 646. Jazda na łyżwach była dla wszystkich świetną zabawą, nawet dla tych którzy nie umieją jeździć. Trampoliny zapewniły nam ogromną frajdę i w każdym obudziło się dziecko nawet w naszych opiekunach. Po tak wyczerpującym wysiłku zrobiliśmy się strasznie głodni. Spędziliśmy wyczerpujący dzień, ale pełen atrakcji. Pomimo zmęczenia każdy był zadowolony. Szczęśliwi wróciliśmy do domu.
Gimnazjum nr 2 rozpoczęło WOŚP w Gostyninie„Wielkie granie” jako pierwsi w Gostyninie rozpoczęliśmy już w piątek 8 stycznia 2016 r. w sali sportowej Gimnazjum nr 2 w Gostyninie, gdzie odbył się koncert ponad 70 artystów połączony z licytacją przedmiotów i zbiórką pieniędzy do puszek oraz wystawą prac plastycznych. Za całe to zamieszanie odpowiedzialna jest pedagog szkoły p. Małgorzata Kicka wraz z uczniami i absolwentami naszej placówki. Koncert był wspaniały, wszyscy uczniowie zaprezentowali się fantastycznie i prawdopodobnie to przyczyniło sie do zebrania tak dużej kwoty gdyż puszki kwestujących były pełne. Dziękujemy Dyrekcji szkoły, wszystkim występującym, organizatorom, licytującym oraz wrzucającym do puszek za zaangażowanie i "Serce" dla potrzebujących. Pamiętajcie "Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej". Siema!

Mikołaj Rowiński, Julia Zaremba, Jakub Zaremba, Wiktor Wasielewski, Daria Badena, Hubert Świątkowski, Krystian Gontarek, Aleksandra Szatkowska, Julia Beroń, Julia Lusa, Basia Rydołowska, Szymon Walczak, Marika Gawryłow, Justyn Głogucka, Sara Głogulska, Natalia Rucińska, Klaudia Świderska, Aleksandra Wojtalik, Malina Sierant, Oliwia Reńda, Julia Gawryłow, Hubert Borowy, Zuzia Majchrzak, Gabrysia Grzanowska, Mateusz Kotowicz, Julia Kazimierska, Natalia Felczak, Dominik Dymowski, Tomek Czajkowski, Filip Cieślak, Basia Michalak, Sara Górska, Julia Twierdzińska, Mateusz Łuczak, Mateusz Olejniczak, Marta Zalewska, Jakub Rybiński, Jakub Bekasiński, Magdalena Filińska, Patrycja Urbańska, Kasia Stępniak, Rafał Sielaczek, Gabrysia Rękawiecka, Julia Falkowska, Konrad Kolasiński, Weronika Krauschar, Marta Świderek, Julia Lemańska, Marta Zalewska, Martyna Gołaś, Monika Sikorska, Klaudia Borowska, Karol Świątkowski, Gosia Lewandowska, Kacper Lemański, Karolina Umińska, Paula Kaszewska, Agata Serwatkiewicz, Basia Borczyńska, Iga Brzezińska, Malina Sierant, Gosia Lewandowska, Natalia Chojnowska, Natalia Mycka, Ola Smardzewska, Oliwia Tyrajska, Patrycja Baczyńska, Sandra Kirsz, Witkoria Kicka.Więcej zdjęć na: profilu Gimnazjum nr 2 w Gostyninie na facebook'u.

Wkrótce na stronie Fb szkoły pojawi się wideo relacja z całej imprezy.
fot. Mateusz Lewandowski
artykuł Arek Jędrzejewski


Konkurs Języka Angielskiego JUNIOR - rozstrzygnięty.11 grudnia 2015 roku 49 uczniów naszej szkoły przystąpiło do pierwszego etapu IV edycji Konkursu Języka Angielskiego JUNIOR, organizowanego przez Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, rozbudzanie zamiłowania do języka angielskiego, poszerzanie wiedzy oraz motywowanie uczniów do samodzielnej pracy i traktowania nauki języków obcych jako hobby.

Pierwszy etap (pisemny) to test gramatyczno-leksykalny z elementami pisania został już zakończony. Na podstawie przeprowadzonego w szkole testu nauczyciele języka angielskiego wytypowali 4 uczniów, którzy wezmą udział w II etapie Konkursu. Najlepiej wypadli:

Katarzyna Dębska z klasy 3d - 42pkt.
Jan Strzelecki z klasy 1a - 38pkt.
Julia Gontarek z klasy 3d -37pkt.
Zuzanna Kołodziejczak z klasy 3d- 37pkt.

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za naszą reprezentację.

Kolejny etap - test leksykalno - gramatyczny z elementami kultury oraz rozumienia tekstu czytanego i słuchanego odbędzie się w Płocku.

Wszystkim uczniom, którzy brali udział w konkursie, dziękujemy.

Alicja Zygmunt


Jasełka w Gimnazjum nr 2


Okres od Bożego Narodzenia do Święta Trzech Króli to czas magiczny, przepełniony rodzinnym ciepłem, radością i miłością. Dla Polaków wielowiekowa tradycja oraz pielęgnowanie obrzędów jest bardzo istotne, to nierozerwalna część naszej kultury, z którą silnie związani jesteśmy od najmłodszych lat.

Świąteczny klimat bardzo trafnie został uchwycony w jasełkach przygotowanych przez uczniów Gimnazjum nr 2 w Gostyninie pod opieką siostry Elwiry. Piękne przedstawienie w którym młodzież wcieliła się w wiele świątecznych ról, nie tylko aktorskich ale też i muzycznych spodobało się wszystkim. Słowa płynące ze szkolnej sceny uświadomiły nam, dlaczego co roku z taką dziecinną ufnością czekamy właśnie na ten czas.

Po części artystycznej, dyrektor Jolanta Łykowska podziękowała młodym artystom i ich opiekunom za przygotowanie inscenizacji.


Arkadiusz Jędrzejewski


Prezent Reprezentacji Polski w Piłce Ręcznej dla Gimnazjum nr 2


Widać czas prezentów się jeszcze nie skończył. Po ubiegłorocznej wizycie reprezentanta Polski w Piłce Ręcznej, Adama Wiśniewskiego, brązowego medalisty Mistrzostw Świata Quatar 2015, w przeszłości odwiedzali nas także srebrni medaliści Mistrzostw Świata Niemcy 2007 Rafał Kuptel i Zbigniew Kwiatkowski, teraz dzięki współpracy z redaktorem Tomaszem Paszkiewiczem, Gimnazjum nr 2 w Gostyninie otrzymało wspaniały upominek. Jest to oficjalna koszulka Mistrzostw Europy 2016, które będą rozgrywane na polskich parkietach, z podpisami reprezentantów Polski. Cała nasza szkoła wspierała polskich szczypiornistów a dzięki takim upominkom wsparcie i kibicowanie przed telewizorami będzie jeszcze większe. Dziękujemy za prezent i życzymy złotego medalu. Trzymamy kciuki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Arkadiusz Jędrzejewski


PROJEKT "SPORT PO GODZINACH" ZA NAMI.


Dnia 17 grudnia 2015r. w hali Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie miał miejsce finał projektu edukacyjnego "Sport po godzinach" - turniej piłki nożnej. Został on zorganizowany przez uczniów klasy 2A (Wiktora Wasielewskiego, Igora Wiśniewskiego, Huberta Świątkowskiego i Antka Zarembskiego). Do zawodów przystąpiły trzy klasy. Wszystkie wykazały się dużą wolą walki. Po bardzo emocjonujących spotkaniach rozegranych w systemie każdy z każdym, ostateczne wyniki prezentują się następująco:

1 miejsce: klasa 2a
2 miejsce: klasa 2c
3 miejsce: klasa 2b


Najskuteczniejszym zawodnikiem okazał się Gracjan Dyszkiewicz z klasy 2c strzelając 14 bramek.

Każda drużyna otrzymała puchar oraz dyplom, a podczas przerw między meczami organizatorzy zapewnili dodający energii poczęstunek.

Opiekunem projektu był pan Witold Michalski.


Witold Michalski


KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ ROZSTRZYGNIĘTY!!!


W naszej szkole w dniach 07-18 grudnia odbył się konkurs plastyczny, który polegał na wykonaniu kartki świątecznej z życzeniami w języku niemieckim. Prace poddane zostały opinii uczniów, którzy wybrali najlepsze i najładniejsze kartki.

I miejsce zajęła Agata Kujawa z klasy I a

II miejsce (eqsequo) Eliza Tarka z klasy III d
oraz
Wiktor Wasielewski z klasy II a

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wykonania tak pięknych prac i zapraszamy do udziału w konkursie za rok.


Witold Michalski


ŻyczeniaŻyczenia zdrowych,
pogodnych Świąt Bożego Narodzenia,
wszelkiej pomyślności w Nowym Roku, a także wielu radosnych chwil
spędzonych w gronie rodziny
składają Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz wszyscy Pracownicy Gimnazjum nr 2 w Gostyninie.

Boże Narodzenie 2015 r.Kolejny świetny występ tenisistów stołowych z Gimnazjum nr 2


10 grudnia 2015 r. w hali SP 3 w Gostyninie rozegrane zostały XVIII Mistrzostwa Powiatu w Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego. Zawody zdominowali nasi uczniowie. Zarówno drużyna męska jak i żeńska pewnie zwyciężyła pokonując gimnazjalistów z Sannik i Białotarska. Tym samym uzyskując awans do zawodów rejonowych, które odbędą się 17 marca 2016 r.
Drużyna dziewcząt zagrała w składzie: Małgorzata Miścierewicz, Sandra Kotowicz, Julia Mularczyk.
Skład drużyny chłopców: Jędrzej Gawin, Szymon Marciniak, Adrian Przybyła.
Gratulujemy! Życzymy kolejnych sukcesów oraz utrzymania formy sportowej.
Chciałbym również podziękować pozostałym uczestnikom zawodów z naszej szkoły, którzy pomogli w organizacji zawodów pełniąc funkcję sędziów stolikowych.


Tomasz Kujawa


Konkurs na kartkę bożonarodzeniową z życzeniami w języku niemieckim


Prace przygotowane przez uczniów na konkurs na kartkę bożonarodzeniową z życzeniami w języku niemieckim. Wyniki poznamy już wkrótce.

Paula Marciniak


Konkurs językowy JUNIOR


Dnia 14.12.2015 odbył się szkolny etap konkursu z języka niemieckiego JUNIOR. Konkurs ten jest organizowany przez Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku i jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień językowych wśród uczniów oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy w tym zakresie.

Etap szkolny trwał 45 min i składał się z 6 zadań. Maksymalnie do zdobycia było 46 pkt, z czego zdobycie minimum 32 pkt gwarantowało udział w kolejnym etapie konkursu. Do II etapu zakwalifikowała się 1 uczennica naszej szkoły:

Anna Baranowska z kl. III B

Gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym etapie, który już wkrótce.

Paula Marciniak


Konkurs na świąteczną bombkęUczniowie Gimnazjum nr 2 przygotowywali bombki w ramach konkursów językowych. Oto lista uczestników:

Paulina Pawikowska kl. I A, Karol Świątkowski kl. III C, Oliwia Sierakowska kl. III D, Tomasz Czajkowski kl. III B, Julia Puternicka kl. II C, Eliza Tarka kl. III D, Maja Witczak kl. II B, Karolina Zgierska kl. III D, Zofia Nosalska kl. II C, Marta Zalewska kl. III C, Kasia Skibińska kl. II C, Kinga Wiśniewska kl. II B, Monika Sikorska kl. III C, Weronika Szczypawka kl. II C, Natalia Jabłońska kl. II C, Mikołaj Rowiński kl. II A, Natalia Rucińska kl. II A, Maciej Kołodziejczak kl. III A, Justyna Głogucka kl. II A, Julia Dymowska kl. I C, Darek Kurkowski kl. III A, Paweł Piotrowski kl. III A, Mateusz Olejniczak kl. III A, Dominik Dymowski kl. III A, Marika Gawryłow kl. II A, Magda Filińska kl. III A, Dominik Matuszewski kl. III A, Rafał Kryska kl. III BMateusz Lewandowski


Komunikat dotyczący programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru Województwa Mazowieckiego


Od około 15 grudnia 2015 będziemy mieli możliwość składania szczegółowych planów rozwoju edukacyjnego uczniów ubiegających się o stypendia. Czekamy do tego okresu na opublikowanie zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego listy uczniów, którzy otrzymają stypendia.

Aktualne informacje można śledzić na https://www.oeiizk.waw.pl/stypendia/index.php?menu=aktualnosci&id=4

Mateusz Lewandowski


Próbny egzamin gimnazjalnyNiedawno miał miejsce w naszej szkole próbny egzamin gimnazjalny (2-4 grudnia 2015). W tych dniach uczniowie klas trzecich gimnazjów z całej Polski, przystąpili do sprawdzianów wiadomości z nauk humanistycznych, części przyrodniczej i matematycznej oraz z języków obcych. Egzamin próbny jest ważnym elementem edukacji gdyż pozwala on uczniom nie tylko zweryfikować stan wiedzy z minionych lat lecz także służy do zapoznania się z egzaminacyjnymi procedurami. Uczniowie ponadto starają się opanować egzaminacyjny stres, jak również stają się świadomi tego ile jeszcze muszą nadrobić w swej nauce by ostateczny egzamin był zdany jak najlepiej.

Wierzymy, że i w tym roku uczniowie odniosą sukcesy na egzaminie i osiągną wyniki przekraczające poziomy poprzednich lat, czym ponownie uplasują Gimnazjum nr 2 w czołówce szkół gimnazjalnych w województwie mazowieckim.


Mateusz Lewandowski


Gimnazjum nr 2 pierwszy raz w Parku Trampolin i na pokazie Kosogłosa!Niedługo po premierze ostatniej części filmu Igrzyska śmierci. Kosogłos cz. 2, uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie wybrali się do warszawskiego kina w C.H. Arkadia by obejrzeć ten długo oczekiwany przez wszystkich pokaz. Historia "dziewczyny igrającej z ogniem" przyciągała do kin od momentu premiery pierwszej części. Dzisiejsza (26.11.2015r.) wycieczka to kolejny wyjazd naszej szkoły na ten film. Uczniowie już od dawna dopytywali się czy również i w tym roku odbędzie się szkolny wyjazd do kina.

Program całej wycieczki był wyjątkowy nie tylko z powodu pokazu nowego filmu. Urozmaiceniem całego wyjazdu, a może nawet równie atrakcyjnym punktem programu, co pokaz Igrzysk, była wizyta w Parku Trampolin Hangar 646. Hangar posiada powierzchnię ok. 2700 m2, gdzie rozmieszczonych jest ponad 50 trampolin, basen z gąbkami, strefa akrobatyczna, rampa snowboardowa i inne atrakcje. Nauczyciele opiekunowie (Dorota Augustyniak, Agnieszka Janecka, Arkadiusz Jędrzejewski, Tomasz Kujawa, Mateusz Lewandowski i Witold Michalski) stwierdzili, że zabawa na takich trampolinach to solidna porcja ćwiczeń dla uczniów połączona z ogromną dawką zdrowego humoru.

Ostatnio w Gostyninie Urząd Miasta wraz z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie zainicjowali działa profilaktyczne pod nazwą "Narkotykowe dylematy - sportowa alternaty", w ramach których zorganizowane były mecze piłki halowej nauczycieli gostynińskich z policją gostynińską oraz uczniów G1 z uczniami G2. Celem akcji było m.in. uświadomienie młodzieży gostynińskiej szkodliwych skutków zażywania dopalaczy oraz prezentacja możliwych, alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Nauczyciele Gimnazjum nr 2 w Gostyninie stwierdzili jednogłośnie, że czas spędzony w takim parku, z licznymi trampolinami, to bez wątpienia bardzo alternatywna z form spędzania wolnego czasu. To zapewne nie ostatnia wizyta naszej szkoły w tym trampolinowym parku.

Wizyta w parku trampolin zostanie zapamiętana przez naszych uczniów na długo także z tego powodu, że dziewczęta spotkały aktora Macieja Musiała. Maciek poświęcił nam trochę swojego czasu na rozmowę i pozował do zdjęć z uczniami.

Uczniów Gimnazjum nr 2 tak bardzo zachęcił program wycieczki, że w krótkim czasie zapełniła się liczba wolnych miejsc i ostatecznie zarezerwowaliśmy dwa autokary. W tak dużej liczbie uczestników wyruszyliśmy do stolicy. Wycieczka została zorganizowana przy współpracy z firmą "BAN-TUR". Dziękujemy za długi i wyjątkowo atrakcyjny dzień.

Więcej zdjęć na: profilu Gimnazjum nr 2 w Gostyninie na facebook'u.


Mateusz Lewandowski


KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ!!!


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na kartkę bożonarodzeniową z życzeniami w języku niemieckim. Za najpiękniejsze prace uczestnicy konkursu otrzymają punkty dodatkowe do przedmiotu.

Regulamin konkursu na kartkę bożonarodzeniową z życzeniami w języku niemieckim.
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Gostyninie
2. Konkurs polega na wykonaniu kartki zainspirowanej Świętami Bożego Narodzenia (z motywem świątecznym lub zimowym) i umieszczeniu w niej życzeń w języku niemieckim.
3. Każdy uczestnik przygotowuje tylko jedną kartkę.
4. Technika wykonywania prac jest dowolna, maksymalny rozmiar kartki świątecznej (po złożeniu) to format A5 (rozmiar kartki z zeszytu).
5. Z tyłu kartki należy zamieścić następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, kl.
6. Termin składania prac – do 11 grudnia 2015 r., uczestnik dostarcza pracę nauczycielom języka niemieckiego.
7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21 grudnia 2015 r.
8. Oceny prac dokonują nauczyciele języka niemieckiego.

Wykonawców będziemy oceniać według następujących kryteriów:
- zgodność z tematem,
- poprawność językowa życzeń,
- samodzielność wykonania,
- stopień trudności techniki, pomysłowość i oryginalność formy,
- staranność wykonania,
- ogólne wrażenie artystyczne.

UWAGA UCZNIOWIE!!!
OD 14.12 DO 18.12.2015 PRACE ZGŁOSZONE NA KONKURS BĘDĄ WYSTAWIONE NA KORYTARZU SZKOŁY PRZED POKOJEM NAUCZYCIELSKIM. UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY MOGĄ GŁOSOWAĆ NA KARTKI POPRZEZ WRZUCENIE NUMERKA PRZYDZIELONEGO DANEJ PRACY DO PRZYGOTOWANEJ URNY. W TEN SPOSÓB ZOSTANIE WYŁONIONA JESZCZE JEDNA ZWYCIĘZKA PRACA!!
PO KARTECZKI DO GŁOSOWANIA NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ DO NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO W TERMINIE OD 14 GRUDNIA.

ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA!

Z niecierpliwością czekamy na Wasze prace!

Nauczyciele języka niemieckiego


Gimnazjum nr 2 w Gostyninie kolejny raz na Międzynarodowych Zawodach Robotów SUMO CHALLENGEGimnazjum nr 2 w Gostyninie bierze czynny udział w międzynarodowych projektach. Obok realizowanego w naszej szkole projektu wymiany doświadczeń i wizyt partnerskich w krajach Unii Europejskiej o nazwie Erasmus+ uczniowie walczą na Międzynarodowych Zawodach Robotów. Informatycy z gimnazjalnej dwójki w Gostyninie zdobyli cenne wyróżnienie podczas kolejnej edycji Międzynarodowych Zawodów Robotów Sumo Challenge 2015.

Tradycją stało się już to, że uczniowie z Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie biorą chętnie udział w corocznych, prestiżowych na arenie europejskiej zawodach robotów. Wyróżnienie dla zespołu z G2 jest podwójne w tym roku, bowiem szkoła z Gostynina wzięła udział w tych zwodach na specjalne zaproszenie Politechniki Łódzkiej i Studenckiego Koła Naukowego - tejże uczelni - SKANER. Patronat Honorowy nad Międzynarodowymi Zawodami objęli: Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Politechnika Łódzka i Prezydent Miasta Łódź Hanna Zdanowska.

Warto podkreślić, że Gimnazjum nr 2 jest jedyną szkołą w Gostyninie, Gminie i Powiecie, która bierze udział w tego typu prestiżowych imprezach. Gimnazjum nr 2 w Gostyninie jako jedyne ponadto prowadzi innowacyjny przedmiot o nazwie mechatronika z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu. Na lekcjach tego przedmiotu uczniowie uczą się programowania, bardzo ważnej w XXI umiejętności. Programowanie uczniowie wykorzystują do tworzenia gier komputerowych, najróżniejszych programów i animacji w programie Prophio na bazie języka Scratch. Oprócz programowania uczniowie Gimnazjum nr 2 uczą się także konstrukcji zaawansowanych robotów poprzez lutowanie drobnych podzespołów oraz budują funkcjonalne roboty z większych materiałów. Na takich trzech gałęziach dydaktycznych oparty jest program nauczania mechatroniki w naszej szkole, prowadzonej przez wykwalifikowanych nauczycieli.

Uczniowie: Samuel Jędrzejewski, Mikołaj Rowiński i Dominik Korajczyk zmagali się w tym roku w kategorii Bear Rescue. Zmagania polegały na wykorzystaniu wcześniej skonstruowanego i zaprogramowanego robota w celu zlokalizowania w prostym labiryncie małego misia-maskotki i przetransportowanie go w bezpieczne miejsce. Opiekunami merytorycznymi uczniów byli nauczyciele: p. Arkadiusz Jędrzejewski i p. Mateusz Lewandowski.

Zmotywowani uczniowie gimnazjalnej dwójki, po udziale w Sumo Challenge w zeszłym roku, postanowili stworzyć Szkolne Zawody Robotów dla całej społeczności G2 z wykorzystaniem wszystkich robotów w szkole. Zawody te odbyły się w styczniu bieżącego roku i zostały odebrane entuzjastycznie przez uczniów. Podkreślić należy, że uczniowie uczęszczający na te wyjątkowe w naszym mieście zajęcia chcą również w tym roku szkolnym przeprowadzić kolejne szkolne zawody robotów.

Gratulujemy uczniom Gimnazjum nr 2, trzymamy kciuki za kolejne sukcesy i życzymy powodzenia w dalszym programowaniu i budowie robotów.


Mateusz Lewandowski


„Nie udawaj Greka”


Pod takim tytułem odbył się 18.11.2015 r. zorganizowany przez bibliotekę szkolną konkurs frazeologiczny. Spośród zgłoszonych do udziału w teście dwudziestu osób, trzy napisały go najlepiej. Laureatom wręczono dyplomy oraz nagrody książkowe.

I miejsce - Rafał Sielaczek z klasy 3a.
II miejsce - Karolina Bińkowska z klasy 3d.
III miejsce - Martyna Gołaś z klasy 3c.

Dorota Augustyniak


Międzynarodowe tańczenieDnia 7 października 2015 roku w Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie odbyła się międzynarodowa lekcja tańca, ponieważ na sali gimnastycznej gościliśmy uczniów z miasta partnerskiego Lagenfeld.

Lekcje podzielono na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W pierwszej części młodzież dowiedziała się jak wygląda folklorystyczny podział Polski na regiony i skąd wzięły się tańce ludowe. Omówiono rys historyczny tańców narodowych - poloneza, krakowiaka, kujawiaka, oberka, mazura.

W części praktycznej goście i uczniowie G2 w ramach rozgrzewki wspólnie zatańczyli znane tańce grupowe: zorbę sirtaki, kaczuszki, chocoolatę, lambadę i makarenę. Po tanecznej integracji Joanna Syska - nauczyciel wychowania fizycznego - nauczyła uczestników podstawowych kroków i figur krakowiaka oraz poloneza. Dodatkową atrakcją było zatańczenie trojaka - śląskiego tańca regionalnego.

Wszyscy uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Lekcja tańca to wspaniały sposób na wspólną zabawę i integrację, bo przecież taniec nie zna żadnych barier … nawet tych językowych.Joanna Renata Syska


WF z Klasą - podzieliliśmy się dobrymi praktykamiNauczyciele wychowania fizycznego Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie - Joanna Renata Syska i Witold Michalski, uczestniczyli w inauguracji trzeciej edycji programu WF z Klasą, której organizatorem jest Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki.

W pierwszej części konferencji pod hasłem "Przewrót na WF-ie" odbyło się spotkanie z Ministrem Sportu i Turystyki Adamem Korolem, Wiceminister Edukacji Narodowej Joanną Berdzik oraz ekspertami i praktykami w dziedzinie sportu i promocji zdrowego stylu życia.

W drugiej części Witold Michalski wziął udział w warsztatach: "WF dla każdego", "Moda na zdrowie", "Sportowy region", "Głos uczniów na WF-ie". Natomiast Joanna Renata Syska poprowadziła panel "Sportowy region". Z uczestnikami warsztatów podzieliła się dobrymi praktykami przedstawiając wszystkie działania podjęte na świeżym powietrzu, w terenie, w ramach II edycji programu WF z klasą. Omówiła zajęcia nording walking, ptakoliczenie, geocotching. Największym zainteresowaniem uczestników warsztatu cieszyły się zajęcia pod hasłem: "Czy król Kazimierz Wielki uprawiał jogging?" Więcej o konferencji na: http://www.ceo.org.pl/pl/wf/news/przewrot-na-wf-ie-czas-zaczac

Bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom za współpracę i zaangażowanie w realizację zadań programu WF z Klasą oraz promowanie aktywności fizycznej w środowisku naturalnym.Joanna Renata Syska


Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem


Zgodnie z planem pracy w programie Erasmus+ październik poświęcony był w naszej szkole obchodom Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.

17 października, tj. w dzień, w który obchodzone jest to międzynarodowe święto, na łączniku szkolnym pojawiły się poruszające fakty i statystyki dotyczące głodu, braku pitnej wody, ubóstwa i analfabetyzmu na świecie. Uzupełniała je wystawa plakatów przedstawiających życie w kilku wybranych biednych krajach. Plakaty samodzielnie wykonali chętni uczniowie.

Najwyraźniej wystawa poruszyła nasze serca. W związku z obchodami święta na terenie szkoły zorganizowano bowiem także charytatywną loterię fantową, która cieszyła się ogromnym powodzeniem. W piątek 30 października uczniowie i nauczyciele mogli wesprzeć akcję kupując los w cenie 2 zł. Łącznie udało się zebrać kwotę 434 zł, która w całości została przekazana fundacji UNICEF i pomoże ratować życie dzieci w ubogich krajach świata.

Bardzo dziękuję nauczycielom, którzy przekazali nagrody, dzięki którym przeprowadzenie akcji było możliwe. Dziękuję także uczniom, którzy przeprowadzili loterię i wszystkim tym, którzy wzięli w niej udział.
Agnieszka Koper


Żywa Lekcja Historii w Gimnazjum nr 2 w GostyninieGościliśmy niedawno w naszej szkole grupę rekonstrukcyjną o nazwie Arkona. Panowie z owej grupy przedstawili uczniom spektakl historyczny o charakterze edukacyjnym, nazywany Żywą Lekcję Historii. Tematyka lekcji dotyczyła okresu panowania pierwszych Piastów (od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego). Ciekawa opowieść o władcach piastowskich, którą Panowie urozmaicali licznymi żartami, była dodatkowo połączona z pokazem strojów, uzbrojenia i przedmiotów użytkowych Słowian, mieszkających na ziemiach polskich. Uczniowie mogli brać udział podczas występów, przymierzać stroje oraz na koniec lekcji odpowiadać w podsumowującym teście, w którym w ramach nagrody jeden z przedstawicieli grupy wybijał dla zwycięzcy monetę. Żywa lekcja historii niewątpliwie wzbogaciła wiedzę uczniów o dodatkowe wiadomości.


Więcej zdjęć z pokazu Żywej Lekcji Historii znajdziesz na profilu fb szkoły.

Mateusz Lewandowski


Niezwykły wyjazd do RumuniiW dniach 12-16 października 2015 r. grupa uczniów i nauczycieli naszego Gimnazjum uczestniczyła w kolejnym już spotkaniu projektowym w programie Erasmus+. Tym razem organizatorami spotkania była nasza szkoła partnerska w Devie, w Rumunii.

Pierwszy dzień spotkania spędziliśmy w szkole partnerskiej. Uczniowie poznawali życie szkolne biorąc udział w specjalnych zajęciach lekcyjnych, sportowych i tanecznych. Nauczyciele obejrzeli prezentację dotyczącą systemu edukacji w Rumunii i zwiedzili budynki szkolne. Pracowali także nad realizacją projektu podsumowując zadania wykonane do tej pory. Popołudnie uczniowie spędzili w towarzystwie swoich rodzin goszczących, a nauczyciele udali się na spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych. Wieczorem spotkaliśmy się razem na przepięknym pokazie tańca i muzyki ludowej oraz na uroczystej kolacji na stołówce szkolnej.

Wtorek i środa poświęcone były zwiedzaniu ciekawych miejsc w Transylwanii. Zobaczyliśmy kopalnię soli w Turdzie, imponującą cytadelę i centrum miasta Alba Iulia oraz Muzeum Cywilizacji Ludowej Astra w Sybinie. W centrum Sybinu mogliśmy także udać się na krótki spacer i zakupy. Wszystkie wycieczki w bardzo ciekawy sposób przybliżyły nam geografię, historię i tradycje regionu. W wielu miejscach mogliśmy zobaczyć także prawosławne cerkwie, które pięknem wnętrz i malowideł ściennych robiły na nas ogromne wrażenie.

Czwartek okazał się bardzo pracowity. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach koleżeńskich dotyczących alternatywnych sposobów wykorzystania zadań matematycznych na lekcjach oraz wykorzystania filmu w procesie nauczania języków obcych. Planowali także zadania na najbliższe miesiące. Uczniowie wzięli udział w specjalnych zajęciach artystycznych, a także w wyjątkowej lekcji matematyki. Pracując w międzynarodowych grupach, pod okiem obecnych na spotkaniu nauczycieli matematyki, rozwiązywali zadania stworzone przez wszystkie kraje partnerskie w czerwcu i wrześniu 2015 r. Starczyło im czasu również na przygotowanie występu muzycznego dla nauczycieli. Na scenie zobaczyliśmy nie tylko młodzież rumuńską, ale także ich kolegów z pozostałych krajów partnerskich. Po południu uczniowie wybrali się wspólnie do parku wodnego, a nauczyciele zwiedzili przepiękny zamek w Hunedoarza.

Piątek był dniem pełnym niespodzianek. Odwiedziliśmy miejskie centrum ratownictwa oraz słynna szkołę gimnastyki sportowej w Devie. W szkole mogliśmy zobaczyć fragment lekcji gimnastyki artystycznej oraz specjalnie dla nas przygotowany pokaz. Następnie, pełni wrażeń po odwiedzinach w szkole wychowującej międzynarodowych mistrzów sportu, ruszyliśmy kolejką na cytadelę w Devie, aby z góry podziwiać przepiękną panoramę miasta.

Spotkanie w Rumunii było czasem niezwykłym. Zobaczyliśmy wiele interesujących miejsc, poznaliśmy lokalne zwyczaje, kuchnię, a nawet tańce ludowe. Nawiązaliśmy wiele nowych przyjaźni, a uczennice wspólnie uznały, że jednak warto pilnie uczyć się języka angielskiego. Kolejne spotkanie projektowe odbędzie się w Turcji jeszcze w tym roku szkolnym i tak jak teraz będą mogli bezpłatnie wziąć w nim udział uczniowie najbardziej zaangażowani w realizację zadań projektowych.


Agnieszka Koper


Wizyta uczniów z Langenfeld w Gimnazjum nr 2 w GostyninieW dniach 5-9 października 2015 r. przyjechała do Gostynina grupa niemieckich uczniów z Langenfeld. Przyjazd w czasie trwających w Niemczech ferii jesiennych dla 22. uczniów współorganizowało w naszym mieście partnerskim Stowarzyszenie Popierania Partnerstwa Gostynin-Langenfeld. Wizyta odbyła się w ramach trwającej już regularnie od 2011 r. wymiany młodzieży z Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Gostyninie.

Niemieccy goście chcieli poznać przez kilka dni Gostynin i ciekawe okolice oraz nawiązać bezpośredni kontakt z polskimi rówieśnikami. W tym celu opracowany został interesujący program pobytu. W ramach wspólnych zajęć warsztatowych, które odbywały się w naszym gimnazjum oraz Miejskim Centrum Kultury, a także w Zaździerzu młodzież miała okazję do wzajemnego poznania się, dobrej zabawy, nauki języków (polskie dzieci języka niemieckiego, a niemieckie języka polskiego), a przede wszystkim łamania stereotypów i wzajemnych narodowych uprzedzenia. W integracji i niwelowaniu barier kulturowych pomagała sztuka, muzyka oraz zajęcia sportowe . Wspólne wycieczki do Torunia, Warszawy, Płocka i Łącka stały się okazją do poznania Polski, jej kulturowego dziedzictwa i piękna okolic Gostynina. Niemiecka młodzież została ciepło przyjęta i otoczona opieka przez naszych gimnazjalistów oraz uczniów należących do Niemieckiej Mniejszości Narodowej przy Gimnazjum nr 2.

To dwustronne spotkanie było okazją dla młodzieży w Gostynina i Langenfeld do wielu wspólnych przeżyć, przygód, radości, czego potwierdzeniem było serdeczne, pełne emocji i łez pożegnanie.
Elżbieta Szubska-Bieroń


Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 2W piątek 23.10.2015 roku w naszej szkole odbyły się wybory. Uczniowie wybierali ze społeczności szkolnej, przedstawicieli każdej klasy gimnazjum, którzy przez najbliższy rok będą zasiadali w Radzie Samorządu Uczniowskiego, działając dla dobra szkoły. Spośród 44 kandydatów wybieraliśmy 30 osób, które ze swojego grona wybiorą przewodniczącego, zastępcę, sekretarza i skarbnika. Drugim wyborem był wybór spośród nauczycieli Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, trzecim Rzecznika Praw Ucznia. Po raz pierwszy w naszej szkole wybory odbyły się poprzez głosowanie za pomocą komputerów, młodzież głosowała w Internecie na godzinach wychowawczych. W przygotowaniu wyborów, opiekunowi SU pomagała p. Magdalena Lonik, nauczycielka informatyki. Serdeczne dzięki. Wyniki już w poniedziałek 26.10.2015 roku.Uczennice klasy II D


Gimnazjalista - to brzmi dumnie!Tradycją Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie stała się uroczystość, podczas której pierwszoklasiści - w obecności Dyrekcji, zaproszonych Rodziców i Rady Pedagogicznej - stają się pełnoprawnymi uczniami szkoły. W tym roku ślubowanie odbyło się 16 października o godz. 11.00.

Prowadzący uroczystość - Hubert Borowy (kl. III A) i Aleksandra Michalska (kl. III D) - serdecznie przywitali wszystkich zgromadzonych w sali gimnastycznej. Wyrazili wdzięczność dla nauczycieli i pracowników szkoły za realizację pięknej, choć trudnej pracy, serce i zaangażowanie, życząc zdrowia, wytrwałości, spełnienia marzeń, zadowolenia z pracy i sukcesów. Zwrócili się też do uczniów, by im przypomnieć, że słowa, które złożą podczas ślubowania, nie powinny być pustym brzmieniem, ale rzeczywistym odzwierciedleniem postawy uczniowskiej. Następnie przedstawiciele klas I:

Małgorzata Lewandowska (I A)
Weronika Krauschar (I B)
Weronika Łuczak (I C)


złożyli przyrzeczenie, w którym potwierdzili na sztandar Szkoły, że będą:

przestrzegać zasad i norm godnego zachowania,
aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w lekcjach i życiu Szkoły,
rozwijać swe możliwości intelektualne i zdobywać jak najlepsze wyniki w nauce,
dbać o pozytywny wizerunek Szkoły i godnie ją reprezentować,
szanować i kultywować tradycje Szkoły,
z szacunkiem i kulturą odnosić się do wszystkich członków społeczności szkolnej,
dbać o wspólne mienie, porządek i bezpieczeństwo w szkole,
wyrabiać w sobie siłę woli, prawość charakteru, koleżeństwo i chęć niesienia pomocy innym,
być chlubą rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego.

Małgorzata Motyl (II D) życzyła swoim młodszym kolegom i koleżankom wspaniałych chwil w szkole. Przypomniała, że wspólnym obowiązkiem uczniów jest przede wszystkim nauka. Do niej wdrożą nauczyciele, a starsi koledzy podadzą pomocną dłoń. W odpowiedzi Weronika Krauschar (I B) podziękowała w imieniu pierwszoklasistów za serdeczne przyjęcie do wspólnego grona gimnazjalistów. Zapewniła, że kolejne pokolenie uczniów dołoży wszelkich starań, aby trzyletni pobyt w Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów był uwieńczony sukcesem.

Na koniec głos zabrała Pani Wicedyrektor Jolanta Łykowska, która - w imieniu swoim oraz Pani Dyrektor Beaty Wasiak-Grudzińskiej - wyraziła dumę z nowych, świetnie zapowiadających się gimnazjalistów. W swym przemówieniu życzyła sukcesów, radości, pogody ducha, wytrwałości, umiejętnego rozwiązywania problemów, rozwijania zainteresowań i pasji.

Uczniowie klas II i III uświetnili spotkanie krótkim programem artystycznym, przygotowanym przez Panią Urszulę Lasotę. Piosenki wykonane przez szkolny chór były miłym dopełnieniem uroczystości.Agnieszka Siedlecka


Wycieczka do Warszawy uczniów z G2Dnia 5 października grupa uczniów naszej szkoły wybrała się na wycieczkę do Warszawy. Nasi koledzy i nasze koleżanki, pod opieką p. Agnieszki Siedleckiej, p. Małgorzaty Kicki i p. Mateusza Lewandowskiego, zwiedzali stolicę, korzystając z pięknej, słonecznej pogody. Pierwszym punktem wyjazdu był Cmentarz Powązkowski, zabytkowa nekropolia Warszawy. Odwiedziliśmy groby wielu znanych osób, zasłużonych Polaków i Polek, w tym żołnierzy powstań narodowych, działaczy niepodległościowych, wybitnych pisarzy, poetów, uczonych, artystów, sportowców. Mogliśmy zobaczyć mogiły, w których spoczęli bohaterowie naszej lektury - opowieści reportażowej Aleksandra Kamińskiego pt. "Kamienie na szaniec".

Następnie wraz z przewodnikiem udaliśmy się na Stare Miasto, gdzie wysłuchaliśmy kilku ciekawostek związanych z tym miejscem i zakupiliśmy pamiątki. Ostatnim punktem wycieczki było Muzeum Powstania Warszawskiego. Tu spędziliśmy dwie godziny. To, co zobaczyliśmy i co usłyszeliśmy, zrobiło na nas ogromne wrażenie. Seans "Miasto ruin", fragmenty listów uczestników powstania, broń, przejście kanałami, powstańcze piosenki czy stroje - to tylko część ekspozycji, którą mogliśmy obejrzeć.

Do Gostynina wróciliśmy około 18.30. Przywieźliśmy ze sobą moc wrażeń, sporo zdjęć i materiałów, które na pewno wykorzystamy na lekcjach języka polskiego i historii.Uczennice klasy II D
Katarzyna Majewska
Agata Serwatkiewicz


Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Uczniowie

Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów

w Gostyninie

mają zaszczyt zaprosić

Rodziców

na


ŚLUBOWANIE

KLAS PIERWSZYCH


które odbędzie się

16 października 2015 r. o godz. 11.00

w sali gimnastycznej szkoły.

Serdecznie zapraszamy!Wygrana futbolistek z Gimnazjum nr 2Uczennice Gimnazjum nr 2 w Gostyninie wykazały się bardzo dużą determinacją i wolą walki i w poniedziałek 5 października w rozegranych Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej 6-cio osobowej na sztucznej nawierzchni typu „Orlik” zdobyły pierwsze miejsce. Po bardzo emocjonujących rozgrywkach, w regulaminowym czasie gry jak i w czasie rzutów karnych, nasze zawodniczki spisały się celująco, czego efektem był zdobyty puchar, dyplom a przede wszystkim satysfakcja i zadowolenie z wygranej. Sukces jest potwierdzeniem ciężkiej pracy na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych zarówno na Orlikach miejskich jak i na miejskiej hali sportowej. Miejmy nadzieję, że dobra passa w zawodach sportowych zostanie podtrzymana zarówna w Gostyninie jak i zawodach wyjazdowych.
Gratulacje dla całej drużyny.Arkadiusz Jędrzejewski


Europejskie Dni Ptaków obchodze przez G2


Europejskie Dni Ptaków to coroczna impreza organizowana w pierwszy weekend października.
W Polsce koordynatorem jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków OTOP. Chętni organizują wycieczki i spacery, których celem jest obserwowanie i liczenie ptaków. Jesień to pora, w której ptaki szykuję się do odlotów lub przygotowują do zimy. Nasza szkoła też wzięła udział w "ptakoliczeniu". Niewielką grupą wybraliśmy się na wędrówkę po mieście i przedmieściach. Zaobserwowaliśmy 22 gatunki ptaków. Najwięcej szpaków, które przemieszczają się w dużych stadach i krzyżówek , jak zwykle gromadzących się nad Skrwą. Największą niespodzianką było spotkanie rudzików. Uznały widocznie, że zima nie przyjdzie zbyt szybko. Po spacerze zliczone gatunki i ich liczebność przekazuje się do OTOP. Wyniki ogólnopolskie i europejskie są ważnym wskaźnikiem dla ornitologów i badaczy zmian w środowisku.

Agnieszka Janecka


Sprzatanie świata


Dnia 19 września klasa IId, z wychowawcą panią Magdaleną Lonik i nauczycielką biologii panią Grażyną Oliwą, uczestniczyła w corocznej akcji Sprzątanie Swiata.

Okoła godziny 8:30 grupa spotkała się w miejscu zbiórki - pod naszym gimnazjum. Następnie uczniowie wraz z opiekunami udali się wmiejsce planowanego sprzątania. Ze śmieci oczyszczany był las okolicy rezerwatu Drzewce. Leśniczy, mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów, poinstruował, jak mają się zachować. Klasa zbierała odpadki wzdłuż drogi prowadzącej do Zalesia. Łącznie udała się zebrać ponad 20 worków śmieci.
Okoła godziny 13:00 akcja zakończyła się i uczniowie klasy IId, choć zmęczenia, ale zadowoleni wrócili do szkoły.


Agata Serwatkiewicz IID


Europejski Dzień Języków w G2W piątek 25 września 2015 r. obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. Z tej okazji korytarze szkolne ozdobiliśmy flagami wielu państw, a na tablicach ogłoszeń i na łączniku pojawiły się ciekawostki dotyczące języków obcych i ich uczenia się oraz kolorowe karteczki z podstawowymi zwrotami w kilku językach. Zaprosiliśmy też uczniów i nauczycieli do dyskusji zadając im dwa pytania: "Dlaczego powinniśmy uczyć się języków obcych?" oraz "Jakiego języka chciałbyś/chciałabyś się uczyć i dlaczego?". Odpowiedzi można było zapisywać na karteczkach samoprzylepnych i przyklejać do specjalnie w tym celu przeznaczonej tablicy. Wyrażone opinie są bardzo różnorodne. Czasem zachęcają do refleksji lub nawet zaskakują.

Najwięcej uczniów podkreślało, że języków obcych warto uczyć się, aby dostać dobrą pracę (także za granicą) lub aby z łatwością podróżować, zdobywać cenne doświadczenia i poznawać nowych ludzi. Pojawiały się także opinie, że nauka języków usprawnia nasz umysł i poprawia pamięć, daje satysfakcję płynącą z czytania literatury i oglądania filmów w oryginalnej wersji językowej oraz pozwala rozumieć słowa piosenek śpiewanych przez naszych idoli. Języki obce mają też według naszych uczniów bardzo praktyczne zastosowanie - pozwalają rozumieć instrukcje obsługi urządzeń, które nie zawsze są przetłumaczone na język polski, pomagają porozumieć się z innymi osobami w grach internetowych, a nawet zwiększają szansę znalezienia idealnej kandydatki na żonę. Języka można się uczyć także z czysto altruistycznych pobudek, np. aby pomagać imigrantom.

Ogromna większość naszych uczniów chciałaby się uczyć języka hiszpańskiego lub francuskiego. Podkreślają jak piękne są te języki. Wiele osób marzy o zwiedzeniu Hiszpanii, a dla dwóch osób powodem do nauki francuskiego byłby ich idol posługujący się właśnie tym językiem. Kilkoro uczniów marzy o płynnym posługiwaniu się językiem włoskim lub rosyjskim. Wielu podkreśla, że najważniejszym jest jednak język angielski jako uniwersalne narzędzie komunikacji na całym świecie. W zestawieniu pojawiał się także język niemiecki, chiński, niderlandzki, japoński, czeski, arabski, koreański czy turecki. Częstym powodem marzeń o nauczeniu się mniej popularnych języków jest fascynacja krajami, w których się nimi mówi. W przypadku języka czeskiego jest to jednak ciekawe słownictwo, a arabskiego duża ilość rodzimych użytkowników tego języka. Kilkoro uczniów naszej szkoły pragnie posługiwać się wieloma językami obcymi i związać z nimi swoją przyszłość zawodową. Jedna z dziewcząt zaczęła już nawet wcielać swoje marzenie w życie poprzez samodzielną naukę języka niderlandzkiego.

Bardzo dziękujemy uczniom i nauczycielom, którzy wyrazili swoją opinię. Wszystkie odpowiedzi wzięły udział w losowaniu nagród. Otrzyma je grupa ośmiorga uczniów z klas IIc, IIIc, Ib, IIb i IIIb.

Wszystkim uczniom życzę wytrwałości i sukcesów w nauce języków obcych, gdyż jak twierdzi filozof Ludwig Wittgenstein, granice naszego języka są granicami naszego świata.


Agnieszka Koper


Gimnazjaliści z „dwójki” na meczu Ligi MistrzówW dniu 19.09.2015 grupa uczniów wybrała się na wycieczkę, zorganizowaną przez nauczycieli WF z naszej szkoły, we współpracy z p. Tomaszem Paszkiewiczem, na mecz Wisły Płock z węgierskim zespołem Veszprem w Lidze Mistrzów Piłki Ręcznej. Mecz po bardzo dużych emocjach, zakończył się remisem 27:27 i tym samym Wisła zdobyła pierwszy, jakże cenny punkt w tegorocznych rozgrywkach LM. Przed meczem swoje umiejętności gry w kręgle szlifowaliśmy na kręgielni Bowling Club, gdzie wyniki ocierały się o rekordy poszczególnych torów. Zarówno zabawa przed meczem, jak i kibicowanie płockiej drużynie było fascynującym przeżyciem i mamy nadzieję i oczekiwania, że kolejne wyjazdy są tylko kwestią czasu.


Arkadiusz Jędrzejewski


WF z Klasą w Gimnazjum nr 2Nowy rok szkolny to czas na nowe wyzwania ale i kres pewnych działań związanych z codzienną pracą w naszej placówce. Właśnie otrzymaliśmy Certyfikat II edycji ogólnopolskiej akcji WF z Klasą. Moim skromnym zdaniem wychowanie fizyczne w naszej szkole jest ciekawym przeżyciem dla uczniów, na wysokim poziomie, bez zwolnień i wykręcania się od ćwiczeń. Teraz nasze wysiłki i wysiłki młodzieży zostały docenione. Prowadzimy WF z Klasą. Gratulacje!!!


Arkadiusz Jędrzejewski


Zajęcia z etyki

Informujemy, że w roku szkolnym 2015/2016 zajęcia z etyki dla uczniów klas pierwszych i drugich będą odbywały się w czwartki na ósmej godzinie lekcyjnej w sali nr 8, natomiast dla uczniów klas trzecich we wtorki na ósmej godzinie lekcyjnej w sali nr 8.


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Dnia 1 września, jak w całej Polsce, nasi uczniowie powrócili z wakacji w mury Gimnazjum nr 2. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się na boisku szkolnym z udziałem Burmistrza Miasta Gostynina, Dyrekcji Szkoły, Kadry Pedagogicznej, Rodziców i oczywiście uczniów. Dało się zauważyć uśmiechy i zadowolenie na twarzach wypoczętych wychowanków, gotowych do wytężonej pracy w nowym roku szkolnym. Z zapałem przystępujemy do swoich obowiązków, mając nadzieję, iż nadchodzący rok przyniesie jeszcze więcej sukcesów. Życzymy powodzenia. :) :) :)


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

01 września 2015r. o godzinie 9.00

na boisku szkolnym.Reforma podręcznikowa

Informujemy, że w roku szkolnym 2015/2016 rodzice uczniów klasy I gimnazjum nie będą kupować podręczników lub materiałów edukacyjnych niebędących podręcznikami oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Poniżej umieszczamy plakat informacyjny o harmonogram reformy.


Plakat informacyjny dla rodziców
Harmonogram reformy