Gimnazjum nr 2 w Gostyninie im. Polskich Noblistów:

Projekty edukacyjne

Drodzy Rodzice i Uczniowie!


Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała 20 sierpnia 2010 roku Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Jest to nowelizacja rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami).
Nowelizacja rozporządzenia jest konsekwencją wprowadzania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Jej wdrożenie powoduje konieczność opracowania m. in. nowych zasad przeprowadzania sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego.
Z uwagi na stopniowe wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, nowelizacja rozporządzenia zmienia przede wszystkim zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, który w nowej formule zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w roku szkolnym 2011/ 2012.
Począwszy od roku szkolnego 2010/ 2011 uczniowie tych klas gimnazjum, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, będą mieli obowiązek realizacji - w trakcie kształcenia w gimnazjum- projektu edukacyjnego ( w roku szkolnym 2010/ 2011 obowiązek ten nie będzie dotyczył uczniów klas III gimnazjum, w których stosuje się dotychczasową podstawę programową).
Informacja o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu będą zamieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum.
W związku z powyższym, dyrektorzy gimnazjum, w porozumieniu z radą pedagogiczną, zobowiązani są do określenia szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego w szkole, dostosowując te zasady do swoich możliwości organizacyjnych. Udział ucznia w realizacji projektu powinien uwzględniony w wewnątrzszkolnych kryteriach oceniania.
W roku szkolnym 2010/ 2011 wychowawcy klas I i II gimnazjum, których uczniowie będą realizować zespołowy projekt edukacyjny, są zobowiązani poinformować uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego w terminie do 30 listopada 2010 r.
W naszym gimnazjum Rodzice zostali zapoznani z powyższym na zebraniach rodzicielskich, które odbyły się w dniu 17 listopada 2010 roku, a uczniowie na godzinach wychowawczych 19 listopada 2010 roku.
Poniżej zamieszczone zostały szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w naszej szkole, kryteria oceniania z zachowania uwzględniające udział w realizacji projektu, oraz bardzo bogatą tematykę prac możliwą do realizacji metodą projektów.


Z wyrazami szacunku
Beata Wasiak
wicedyrektor
Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów
w Gostyninie


TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH [pdf, 223KB]
REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO [pdf, 111 KB]
KATEGORIA OCENY Z ZACHOWANIA- PROJEKT EDUKACYJNY [pdf, 19 KB]


Copyright: 2003 SLAW